Úřední deska

Vnitřní předpisy registrované MŠMT

Disciplinární řád pro studenty – Disciplinární řád pro studenty
Jednací řád vědecké rady – Upravuje způsob jednání vědecké rady, způsob hlasování, funkce jejích členů
Pravidla systému zajišťování kvality – Pravidla systému zajišťování kvality
Rigorózní řád – Rigorózní řád
Statut – Statut
Stipendijní řád – Stipendijní řád upravuje způsob poskytování a vyplácení různých druhů stipendií
Studijní a zkušební řád – Řád upravující práva a povinnosti studentů a vyučujících v rámci studia a skládání zkoušek
Vnitřní mzdový předpis – Mzdový předpis se vztahuje na akademické pracovníky a ostatní zaměstnance UJAK


Další dokumenty ze zákona o VŠ

Výroční zprávy

Další dokumenty


Opatření rektora

Metodický pokyn rektorky č. 1/2023 k uznávání předmětů z předchozího studia v případě přestupu z bakalářského studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika do bakalářského studijního programu Speciální pedagogika
Dodatek č. 3 k opatření rektora č. 2/2023 ve znění dodatků č. 1 a 2 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2023/2024 pro uchazeče o studium v akreditovaném vysokoškolském studijním programu Andragogika – čtvrtý a případné další termíny přijímacího řízení
Dodatek č. 2 k opatření rektora č. 2/2023 ve znění dodatku č. 1 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2023/2024 pro uchazeče o studium v akreditovaném vysokoškolském studijním programu Resocializační a penitenciární pedagogika – čtvrtý a případné další termíny přijímacího řízení
Dodatek č. 1 k opatření rektora č. 2/2023 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2023/2024 pro uchazeče o studium v akreditovaném vysokoškolském studijním programu Speciální pedagogika – druhý a případné další termíny přijímacího řízení
Opatření rektora č. 4/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024
Opatření rektora č. 3/2023 k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2023/2024
Opatření rektora č. 2/2023 k poplatkům spojeným se studiem na akademický rok 2023/2024 pro uchazeče o studium v akreditovaných vysokoškolských studijních programech a programech a kurzech celoživotního vzdělávání
Opatření rektora č. 1/2023 k ubytovacím a sociálním stipendiím
Opatření rektora č. 12/2019 Zásady studentské grantové soutěže UJAK
Opatření rektora č. 5/2019 proti sexuálnímu obtěžování a dalšímu nepřípustnému chování
Opatření rektora č. 1/2019 Knihovní řád knihovny UJAK
Opatření rektora č. 12/2018 ke zpracování, odevzdávání a posuzování bakalářské a diplomové práce
Oznámení o implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Opatření rektora č. 2/2018 nakládání s výsledky autorské činnosti třetích subjektů
Opatření rektora č. 8/2017 ke kvalifikačním a závěrečným pracím
Opatření rektora č. 21/2015 Způsob nakládání s odpadem vznikajícím v prostorách UJAK
Opatření rektora č. 12/2015 k průběhu dílčích zkoušek
Opatření rektora č. 8/2014 k průběhu SZZK
Opatření rektora č. 2/2014 k délce trvání rigorózního řízení
Opatření rektora č. 9/2013 k uznávání zkoušek a zápočtů
Opatření rektora č. 5/2012 o přípravě a průběhu promocí UJAK
Opatření rektora č. 8/2011 pro využívání školních děl vytvořených studenty v rámci výuky
Opatření rektora č. 7/2011 k řádným, mimořádným a podmíněným zápisům do prvního a vyšších ročníků
Opatření rektora č. 5/2011 o harmonogramu a podmínkách tvorby rozvrhů výuky
Opatření rektora č. 6/2010 k průkazům studentů – dodatek č. 1
Opatření rektora č. 6/2010 k průkazům studentů


Oznámení o možnosti převzít písemnosti

Zde naleznete přehled oznámení o možnosti převzít písemnosti, které se nepodařilo doručit na adresy studentů nahlášené pro doručování. Písemnosti jsou po dobu patnácti dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce připraveny k vyzvednutí na studijním oddělení.

Oznámení o možnosti převzít písemnosti