Studijní obory

Studijní programy koncipujeme v souladu s mezinárodními trendy, požadavky a potřebami praxe.

Studium bakalářských oborů na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha zaměřujeme na zprostředkování odborných znalostí a rozvoj dovedností a profesních kompetencí. Zároveň absolventy připravujeme k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Profilaci a uspokojení individuálních zájmů umožňujeme skrze výběrové předměty a volbu tématu bakalářské práce.

7

studijních oborů

1 200

spokojených studentů

35 000

úspěšných absolventů

Pohled studentů UJAK

Bakalářské studium

Andragogika - Vzdělávání dospělých

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 31 900 Kč za semestr

Bez matiky!

Vzdělávání dospělých a podpora jejich osobnostního a profesního růstu, poradenství pro dospělé. Právě v těchto oblastech se uplatní absolventi nového bakalářského programu Andragogika. Na UJAK má andragogika velice dlouhou tradici. Prakticky od založení univerzity je jedním z jejích pilířových programů.

Profilové předměty

Andragogika, pedagogika, komunikace, didaktika
Obecná a vývojová psychologie, psychologie učení dospělých, perosnální poradenství
Sociologie, filozofie a etika

Uplatnění absolventa

Specialista náboru, HR a rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
Projektový manažer v oblasti vzdělávání
Kariérový poradce pro jednotlivce, týmy a organizace


Speciální pedagogika

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 31 900 Kč za semestr

Bez matiky!

Studium Speciální pedagogiky se zaměřuje především na rozvoj praktických dovedností. Ty směřují k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami. Mezi profilové předměty patří pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, poradenství, právní problematika, psychopatologie, psychiatrie a neurologie, sociální práce, sociologie, sociální patologie, psychoterapie a další.

Profilové předměty

▪ Pedagogika, speciální pedagogika, poradenství
▪ Psychologie, psychiatrie, psychoterapie, psychopatologie
▪ Sociologie, sociální práce, sociální patologie

Uplatnění absolventa

▪ Výchovná práce ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru
Uplatnění v oblasti speciálního poradenství


Resocializační a penitenciární pedagogika

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 31 900 kč za semestr

Bez matiky!

Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem. Kombinuje v sobě pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Profilové předměty

▪ Pedagogika, speciální a sociální pedagogika, penitenciaristika
▪ Psychologie, vývojová psychologie, pedagogicko-psychologická diagnostika

Uplatnění absolventa

Ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR
▪ V širokém spektru pomáhajících profesí, v práci s vězni, bezdomovci a mládeží s rizikovým chováním


Marketingová komunikace

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 32 900 kč za semestr

Bez matiky!

Studujte Marketingovou komunikaci na UJAK a staňte se lídrem reklamních sdělení. Získáte nejen silný teoretický základ, který je pro každý obor nezbytný, ale také bohaté praktické zkušenosti. Budete mít příležitost pracovat pod vedením skutečných profesionálů z oboru, kteří Vám poskytnou cenné know-how a rozšíří marketingové obzory.

Profilové předměty

Ekonomie, management, sociologie, psychologie
Komunikace - masová, mediální a marketingová
Základy grafiky a designu, tvorba obsahu
Volitelné předměty

Uplatnění absolventa

Marketingový manager, brand manager
Vedoucí marketingového oddělení
Obchodní zástupce, tvůrce obsahu
Manažer komunikace, PR specialista


Ekonomika a management podniku

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 28 900 Kč za semestr

Realizujte se v oboru, který Vás připraví na kariéru podnikatele, manažera nebo ekonomického odborníka. Připravte se na rychlý a intenzivní zážitek opravdového byznysu. Díky úzkému propojení teorie s praxí budete mít možnost nabrat cenné zkušenosti už při studiu.

Profilové předměty

Ekonomie, management, marketing,
Personalistika
Matematika pro ekonomy, statistika, IT dovednosti
Základy práva, obchodní právo
Volitelné předměty

Uplatnění absolventa

Podnikatel
Brand manažer, marketingový manažer
Vedoucí ekonomického oddělení
Specialista průzkumu trhu
Manažer v soukromém či veřejném sektoru


Veřejná politika

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 27 900 kč za semestr

Bez matiky!

Studujte obor Veřejná politika a staňte se expertem nejen ve veřejném a sociálním dění, ale také silou pohánějící politické změny. Díky širokému zaměření oboru jsou absolventi vysoce žádaní jak ve veřejném sektoru, tak v podnikání. Jako absolventi budete mít možnost přispívat k transformaci důchodového systému, zakládat vlastní startupy nebo pracovat jako manažer vztahů v nadnárodních společnostech.

Uplatnění absolventa

Relationship manager
Manažer, analytik ve veřejném i soukromém sektoru
Úředník v oblasti veřejné i státní správy
Specialista regionálního rozvoje
Diplomat, politolog, sociolog

Profilové předměty

Ekonomie, management, sociologie
Politika - veřejná, environmentální, bezpečnostní, sociální a regionální
Základy práva, správní právo
Volitelné předměty


Management hotelnictví a cestovního ruchu

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 28 900 kč za semestr

Bez matiky!

Studujte obor s vynikajícím uplatněním nejen v ČR, ale i ve světě. Cestovní ruch tvoří 10% z celosvětového HDP a v cestovním ruchu (přímo i nepřímo) pracuje zhruba každý 10 obyvatel planety. Získejte nezbytné manažerské dovednosti pro úspěšnou kariéru ve vedoucích pozicích cestovního ruchu. Obor Vám otevírá dveře v organizacích specializujících se na destinační management, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.

Uplatnění absolventa

Manažer v hotelnictví a cestovním ruchu
Podnikatel v oblasti cestovního ruchu
Obchodní zástupce cestovních kanceláří a agentur
Delegát či turistický průvodce

Profilové předměty

Cestovní ruch, geografie, průvodcovské služby
Mikroekonomie, makroekonomie, management
Marketing, finanční trhy, mezinárodní obchod
Volitelné předměty