Univerzita

Poznejte nás osobně

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala status univerzity. V průběhu času se pilíři její nabídky společenskovědních studijních oborů a programů staly Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia a Scénická a mediální studia.

Mezi nejnovější bakalářské studijní programy patří Resocializační a penitenciární pedagogika a Speciální pedagogika. UJAK dlouhodobě nabízí možnost studovat v prezenční i kombinované formě.


První soukromá univerzita

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského s.r.o. v roce 2001 na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala vysokou školou univerzitního typu a byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha s.r.o. UJAK se tak stala první soukromou univerzitou v České republice.

UJAK má sídlo v Praze. Významně spolupracuje se státní správou a regionální samosprávou. Pro rozvoj vysokoškolských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání UJAK je zásadní spolupráce se zaměstnavateli a dynamická reakce na měnící se požadavky trhu práce. Programy se vyvíjí, uskutečňují a průběžně modifikují podle požadavků zaměstnavatelů, studentů a obecně trhu práce.

Univerzita má dlouhodobé zkušenosti s projekty v oblasti vzdělávání dospělých, poradenství, dalšího vzdělávání, rozvoje vzdělávání v regionech, přizpůsobování vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce pro všechny skupiny obyvatel.

Pro univerzitu je charakteristické také rozsáhlé působení v oblasti celoživotního vzdělávání, kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, jazykových kurzů včetně oprávnění udělovat mezinárodně uznávané jazykové eurocertifikáty TELC.

V kurzech celoživotního vzdělávání lze získat studijní kredity započitatelné ve vysokoškolských studijních programech UJAK.


Studium a výzkum

Univerzita Jana Amose Komenského Praha má zastoupení ve významných národních i mezinárodních akademických organizacích. Rektor UJAK je kontinuálně od roku 2001 členem České konference rektorů a univerzita má zastoupení v Předsednictvu Rady vysokých škol.

Ve výzkumu, vývoji a inovacích se UJAK zaměřuje na pedagogiku včetně speciální pedagogiky, vzdělávání dospělých a resocializační pedagogiky, ekonomii, hospodářskou politiku a správu, mediální studia, další vzdělávání, moderní vzdělávací formy a metody (kombinované studium, distanční studium, e-learning) a expertní činnosti pro státní správu a veřejnou samosprávu. Výzkumné aktivity UJAK od roku 2015 výrazně obohacuje činnost nově zřízeného Institutu globálních studií (IGS), která se zaměřuje na mezinárodní vztahy a diplomacii. V těchto oblastech má univerzita bohaté zkušenosti s uskutečňováním a řízením rozsáhlejších projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Naše univerzita je finančně stabilní institucí schopnou vyhovět nárokům na předfinancování projektů. Od roku 2010 má UJAK postavení výzkumné organizace (nyní tzv. organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací). UJAK je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a také příjemcem účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Na základě této účelové podpory UJAK od roku 2013 kontinuálně uskutečňuje Studentskou grantovou soutěž financovanou ze státní účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Zahraniční spolupráci navázala UJAK s více než 50 smluvními partnery, univerzitami v EU i mimo EU, např. v Belgii, Bulharsku, Číně, Dánsku, Francii, Itálii, Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Ruské federaci, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Vietnamu.