Právo v praxi

3 letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
od 31 900 Kč za semestr

Chcete se stát profesionálem v oblasti veřejného a soukromého práva?

Staňte se podnikovým právníkem soukromé společnosti, uplatněte se v advokátních kancelářích, v organizačních složkách veřejné správy nebo například v neziskovém sektoru a legislativních odborech.  Právě v těchto oblastech se uplatníte jako absolventi bakalářského programu Právo v podnikání.


Profilové předměty

▪ Právo soukromé, občasnké právo hmotné, obchodní právo, pracovní právo, civilní právo
▪ Právo veřejné, občanské právo procesní, finanční právo, správní právo, trestní právo
▪ Povinně volitelné předměty

Uplatnění absolventa

▪ Firemní právník
▪ Právník mezinárodní společnosti
▪ Manažer v soukromém sektoru
▪ Specialista v advokátní kanceláři
▪ Pracovník v exekutorském či notářském úřadě

Profil absolventa

Uplatnění

Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník připravený v teoretické i praktické oblasti na klíčové právní činnosti veřejného a soukromého sektoru na úrovni středního managementu.

Absolvováním bakalářského studijního programu Právo v podnikání absolvent získá:

Odpovídající znalosti a kompetence v oblasti občanského práva hmotného, občanského práva procesního, obchodního práva, pracovního práva, správního práva a dalších právních odvětví a znalosti v oblasti managementu a ekonomie.

Uplatnění nalézá absolvent v oblasti specialisty středního managementu v obchodních organizacích (obvykle ve spojení s odborností získanou dalším studiem ekonomickým, technickým, zdravotnickým apod.); v oblasti korporátní compliance; jako odborný pracovník v advokátní kanceláři, v exekutorském či notářském úřadě; justiční úředník; úředník v organizačních složkách veřejné správy; pracovník příspěvkových nebo rozpočtových organizací; v neziskovém sektoru atd.

Pohled studentů UJAK

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština).

Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Právo v podnikání klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Katedra Práva v podnikání dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z veřejné a soukromé oblasti.

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Teorie práva

zkouška

Ústavní právo a státověda I.

zkouška

Správní právo a veřejná správa I.

zkouška

Dějiny českého a československého práva I.

zkouška

Základy psychologie

zkouška

Cizí jazyk I

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Ústavní právo a státověda II.

zkouška

Správní právo a veřejná správa II.

zkouška

Občanské právo hmotné I.

zkouška

Dějiny českého a československého práva II.

zkouška

Základy sociologie

zkouška

Cizí jazyk II.

zápočet

Praxe I. (6 týdnů)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Občanské právo hmotné II.

zkouška

Občanské právo procesní I.

zkouška

Obchodní právo I.

zkouška

Pracovní právo

zkouška

Úvod do ekonomických teorií

zkouška

Cizí jazyk III.

zápočet

Bakalářský seminář I.

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Občanské právo procesní II.

zkouška

Obchodní právo II.

zkouška

Přestupky v obecní rovině

zkouška

Bakalářský seminář II.

zápočet

Cizí jazyk IV.

zápočet

Praxe II. (6 týdnů)

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Trestní právo I.

zkouška

Evropské hospodářské a správní právo

zkouška

Cizí jazyk V.

zkouška

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Trestní právo II.

zkouška

Evropská ekonomická integrace

zkouška

Management a řízení lidských zdrojů

zkouška

Povinně volitelné předměty

student vybírá na každý semestr (před zahájením) jeden z předmětů.

Předmět

Způsob zakončení

4. semestr

Organizační chování

zápočet

Projektový management

zápočet

5. semestr

Moderní rétorika a argumentace

zápočet

Podpora podnikání v ČR a EU

zápočet

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.

Po studiu práv na Západočeské univerzitě pracoval v advokátní kanceláři. Poté začal přednášet na Policejní akademii České republiky v Praze a na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, kde dnes působí jako prorektor pro kvalitu a akreditace. Během svého akademického působení získal titul doktora práv na Právnické fakultě UK a úspěšně dokončil doktorské studium na PAČR. Pracuje rovněž jako vedoucí právního oddělení v mezinárodní společnosti. Specializuje se na občanské právo a právo obchodních společností. Je autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí zabývajících se oblastí správy majetku, IZS atd.