Speciální pedagogika

3letý bakalářský studijní program

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Školné
30 000 Kč/semestr

Studium Speciální pedagogiky se zaměřuje především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami.


Profilové předměty

▪ Pedagogika, speciální pedagogika, poradenství
▪ Psychologie, psychiatrie, psychoterapie, psychopatologie
▪ Sociologie, sociální práce, sociální patologie, supervize, multikulturalita
▪ Právní problematika, alternativní komunikace
▪ Specializační předměty

Uplatnění absolventa

▪ Výchovná práce ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru
Výchovná práce v běžných základních školách
Uplatnění v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru atd.

Profil absolventa

Stane se z Vás vzdělaný pedagogický pracovník připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou výchovnou práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami i na řídící činnosti na úrovni středního managementu.

Budete schopni přiměřeně reflektovat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, podílet se na jejich socializaci, výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti.

V rámci studií získáte odborné a speciální kompetence k výchovné práci ve speciálně pedagogických zařízeních v oblasti školství, v zařízeních sociálních služeb, v nadacích a dalších neziskových organizacích.

Budete připraveni na realizaci prevence závislostního chování a speciálně pedagogických poradenských aktivit. To vše ve spolupráci s příslušnými odborníky v této oblasti.

Pohled studentů UJAK

Praxe

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 14 týdnů praktických stáží. Katedra Speciální pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z této oblasti.

Chcete se stát speciálním pedagogem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Filozofie a etika

zkouška

Obecná a inkluzivní pedagogika

zkouška

Úvod do sociologické teorie

zkouška

Speciální pedagogika

zápočet

Zdraví a nemoc

zápočet

Teorie a metody sociální práce

zápočet

Úvod do psychologické teorie

zápočet

Somatologie

zkouška

Základy ICT

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Cizí jazyk

zápočet

Somatopatologie

zápočet

Psychiatrie a neurologie

zápočet

Sociální politika

zkouška

Vývojová psychologie

zkouška

Psychologie osobnosti

zkouška

Úvod do právní teorie a praxe

zkouška

Teorie výchovy

zápočet

Seminář k praxi I. – úvodní seminář

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe I. – úvodní a motivační praxe (2 týdny)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Sociální psychologie

zkouška

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením I.

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování I.

zkouška

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností I.

zápočet

Bakalářský seminář I.

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe II. – zaměření na sociální práci (3 týdny)

zápočet

Seminář k praxi II. – tvorba a evaluace portfolia

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s poruchami autistického spektra

zápočet

Základy psychopatologie a patopsychologie

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe III.
– zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (3 týdny)

zápočet

Seminář k praxi III.
- tvorba a evaluace portfolia

zápočet

Metody a techniky společenskovědního a sociálního výzkumu

zápočet

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením včetně terapeutickoformativních přístupů II.

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování včetně terapeutickoformativních přístupů II.

zkouška

Sociální patologie

zkouška

Implementace podpůrných opatření

zkouška

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy speciálně pedagogické diagnostiky

zkouška

Alternativní a augmentativní komunikace

zápočet

Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami (SPUCH)

zkouška

Speciální pedagogika osob se souběžným postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním

zkouška

Didaktika výchovné práce s dítětem předškolního věku

zápočet

Didaktika výchovné práce s jedincem školního a adolescentního věku

zápočet

Bakalářský seminář II. – odevzdání bakalářské práce

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe IV. – zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (4 týdny)

zápočet

Seminář k praxi IV. - tvorba a evaluace portfolia

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Menšinové skupiny a metody práce se skupinou

zkouška

Základy speciálně pedagogického poradenství

zkouška

Supervize pro pomáhající profese

zápočet

Pedagogika volného času

zápočet

Didaktika výchovné práce s jedincem v období dospělosti a stáří

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe V. - terapeuticko-formativní přístupy v praxi (2 týdny)

zápočet

Seminář k praxi V. - tvorba a evaluace portfolia

zápočet

Povinně volitelné předměty

Student vybírá před zahájením studia jeden celý blok.

4. semestr

Způsob zakončení

Směr A

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením II.

zkouška

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením II.

zkouška

Směr B

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením II.

zkouška

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností II.

zkouška

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
vedoucí Katedry speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.