Speciální pedagogika

3letý bakalářský studijní program

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Lokalita
Praha/Brno

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Školné
od 33 900 Kč/semestr

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika připravuje absolventy pro práci nejen s dětmi, žáky a studenty, ale i dospělými jedinci či seniory.

Budete se zabývat otázkami výchovy, vzdělávání, podpory a rozvoje osob se speciálními potřebami všech věkových kategorií. Prostřednictvím přednášek a seminářů získáte znalosti i dovednosti nejen z oblasti speciální pedagogiky, ale i z oblasti psychologie, obecné pedagogiky, sociální práce, ale i dílčích částí medicínských oborů.


Profilové předměty

▪ Pedagogika, speciální pedagogika, poradenství
▪ Psychologie, psychiatrie, psychoterapie
▪ Sociologie, sociální práce, supervize
▪ Právní problematika, alternativní komunikace
▪ Specializační předměty

Uplatnění absolventa

▪ Výchovná práce ve funkci vychovatele
Výchovná práce v běžných základních školách
Uplatnění v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru atd.

Profil absolventa

U každé cílové skupiny lidí se speciálními potřebami se budeme věnovat diagnostice, intervenci i poradenství. Naším společným cílem je, abyste se nejprve naučili identifikovat, jaké jsou silné i slabé stránky každého jedince, jaké jsou jeho obtíže, ve kterých oblastech potřebuje podporu a pomoc.

Naučíte se, jak poskytovat intervenci, podporu, jak s daným člověkem pracovat, jak s ním komunikovat, jaké používat pomůcky, metody či techniky.

Nedílnou součástí profesní přípravy je poradenství, budeme řešit, jak podpořit danou osobu v kontextu inkluzivních myšlenek nejen v oblasti edukačního procesu, výběru studijního oboru, při hledání pracovního uplatnění, při volbě vhodné sociální služby a v mnoha dalších oblastech.


Jako absolventi našeho studijního programu budete kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami disciplíny speciální pedagogiky. Pracovat pak můžete jako vychovatelé v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav), ve školní družině, jako pedagogové volného času, jako učitelé běžných i speciálních mateřských škol a jako asistenti pedagoga. Dále se Vám otvírá možnost profesního uplatnění v orgánech státní správy či různých nestátních neziskových organizacích. Náš studijní program dále umožňuje profesní uplatnění v oblasti sociální práce - jako sociální pracovník.

Pohled studentů UJAK

Praxe

Součástí profesní přípravy studentů jsou i odborné praxe, které probíhají nejen ve vzdělávacích institucích, sociálních službách, ale v dalších zařízeních orientovaných se na osoby s postižením či znevýhodněním. Naše portfolio institucí a organizací s kterými spolupracujeme je velice pestré. Studenti absolvují v průběhu studia 14 týdnů praktických stáží.

Chcete se stát speciálním pedagogem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Filozofie a etika

zkouška

Obecná a inkluzivní pedagogika

zkouška

Úvod do sociologické teorie

zkouška

Speciální pedagogika

zápočet

Zdraví a nemoc

zápočet

Teorie a metody sociální práce

zápočet

Úvod do psychologické teorie

zápočet

Somatologie

zkouška

Základy ICT

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Cizí jazyk

zápočet

Somatopatologie

zápočet

Psychiatrie a neurologie

zápočet

Sociální politika

zkouška

Vývojová psychologie

zkouška

Psychologie osobnosti

zkouška

Úvod do právní teorie a praxe

zkouška

Teorie výchovy

zápočet

Seminář k praxi I. – úvodní seminář

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe I. – úvodní a motivační praxe (2 týdny)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Sociální psychologie

zkouška

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením I.

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování I.

zkouška

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením I.

zápočet

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností I.

zápočet

Bakalářský seminář I.

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe II. – zaměření na sociální práci (3 týdny)

zápočet

Seminář k praxi II. – tvorba a evaluace portfolia

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s poruchami autistického spektra

zápočet

Základy psychopatologie a patopsychologie

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe III.
– zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (3 týdny)

zápočet

Seminář k praxi III.
- tvorba a evaluace portfolia

zápočet

Metody a techniky společenskovědního a sociálního výzkumu

zápočet

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením včetně terapeutickoformativních přístupů II.

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování včetně terapeutickoformativních přístupů II.

zkouška

Sociální patologie

zkouška

Implementace podpůrných opatření

zkouška

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy speciálně pedagogické diagnostiky

zkouška

Alternativní a augmentativní komunikace

zápočet

Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami (SPUCH)

zkouška

Speciální pedagogika osob se souběžným postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním

zkouška

Didaktika výchovné práce s dítětem předškolního věku

zápočet

Didaktika výchovné práce s jedincem školního a adolescentního věku

zápočet

Bakalářský seminář II. – odevzdání bakalářské práce

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe IV. – zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (4 týdny)

zápočet

Seminář k praxi IV. - tvorba a evaluace portfolia

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Menšinové skupiny a metody práce se skupinou

zkouška

Základy speciálně pedagogického poradenství

zkouška

Supervize pro pomáhající profese

zápočet

Pedagogika volného času

zápočet

Didaktika výchovné práce s jedincem v období dospělosti a stáří

zápočet

Řízená a reflektovaná praxe V. - terapeuticko-formativní přístupy v praxi (2 týdny)

zápočet

Seminář k praxi V. - tvorba a evaluace portfolia

zápočet

Povinně volitelné předměty

Student vybírá před zahájením studia jeden celý blok.

4. semestr

Způsob zakončení

Směr A

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením II.

zkouška

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením II.

zkouška

Směr B

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením II.

zkouška

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností II.

zkouška

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
vedoucí Katedry speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.