Resocializační a penitenciární pedagogika

3letý bakalářský studijní program

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Školné
od 31 900 Kč za semestr

Zabývejte se studiem a aplikací pedagogických metod a strategií, které jsou specifické pro pracovní prostředí v resocializačních a penitenciárních zařízeních. Naučte se porozumět individuálním potřebám a výzvám, se kterými se setkávají vzdělavatelé pracující s lidmi ve vězeních či po propuštění. Vaší úlohou bude nejen tvorba a správa edukačních aktivit, ale i aktivní účast na resocializaci jedinců tak, aby se bezproblémově a pohodlně znovuzačlenili do společnosti.


Profilové předměty

▪ Pedagogika, speciální a sociální pedagogika, penitenciaristika.
▪ Psychologie, vývojová psychologie, pedagogicko-psychologická diagnostika.
▪ Sociologie, sociální patologie, farmakologie, toxikologie.
▪ Právní problematika, právo trestní a občanské.
▪ Specializační předměty.

Uplatnění absolventa

▪ Ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci.
▪ Na společenském trhu práce,
zejména ve službách a silových resortech.
▪ V širokém spektru pomáhajících profesí.
V práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích.

Profil absolventa

Získáte kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Stane se z vás vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky a sociální pedagogiky. V hierarchii řízení budete stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídící činnosti na úrovni středního managementu.

Budete připraveni plně reflektovat jedince svěřené do vaší působnosti, podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby.

Pohled studentů UJAK

Praxe

Bakalářský studijní program Resocializační a penitenciární pedagogika klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Katedra Speciální pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z této oblasti.

Chcete se stát resocializačním pedagogem?
Pošlete nám nezávaznou přihlášku a vyzkoušejte studium UJAK na vlastní kůži!

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Úvod do studia

zápočet

Filozofie a etika

zkouška

Sociologie

zkouška

Pedagogika

zkouška

Psychologie

zkouška

Základy práva

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Teorie výchovy

zkouška

Speciální pedagogika

zkouška

Vývojová psychologie

zkouška

Sociální patologie I.

zkouška

Sociální pedagogika

zkouška

Základy farmakologie a toxikologie

zápočet

Řízená praxe I.

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Penologie a penitenciaristika

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování

zkouška

Sociální patologie II (rizikové faktory 21. století)

zkouška

Sociální psychologie

zkouška

Bakalářský seminář

zápočet

Řízená praxe II.

zápočet

Sociální politika

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Pedagogicko-psychologická diagnostika

zkouška

Sociální prevence

zkouška

Resocializační pedagogika I.

zkouška

Občanské právo

zkouška

Využití výzkumných metod v praxi

zápočet

Informační technologie v resocializační pedagogice

zápočet

Řízená praxe III.

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Penitenciární pedagogika I.

zkouška

Postpenitenciární (kontinuální) péče

zkouška

Trestní právo

zkouška

Sociální komunikace a krizová komunikace

zápočet

Multikulturní výchova

zápočet

Cizí jazyk

zápočet

Bakalářský seminář II.

zápočet

Řízená praxe IV.

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Probační a mediační služba

zkouška

Pedagogika volného času

zápočet

Sociální práce

zápočet

Lidská práva

zápočet

Povinně volitelné předměty

student si vybírá na každý semestr (před zahájením) jeden z předmětů.

Předmět

Způsob zakončení

4. semestr

Psychohygiena a ochrana zdraví pedag. pracovníků

zápočet

Základy psychoterapie

zápočet

5. semestr

Správa a řízení výchovných institucí

zápočet

Terapeutický komunikační systém v resocializačním zařízení

zápočet

6. semestr

Dynamika sociální skupiny

zápočet

Základy romistiky

zápočet

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
vedoucí Katedry speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.