Komunikační studia

3 letý bakalářský studijní program

Typ studia
Bakalářské (Bc.)

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná

Školné
26 000 Kč za semestr

Výkonné pracovní pozice v médiích nebo realizace a řízení komunikace organizací – právě v těchto oblastech se uplatní absolventi bakalářského studijního programu Komunikační studia. Studijní plán je koncipován tak, že kromě společného základu studia obsahujícího základní teoretické předměty a předměty univerzitního základu si student může zvolit ze dvou skupin povinně volitelných předmětů, v jejichž rámci se orientuje na problematiku buď mediální komunikace, anebo komunikace aplikované (sociální).


Modul Mediální komunikace

Uplatnění absolventa

Profilové předměty

Analytik komunikačních procesů
Specialista médií elektronických a tiskových
Moderátor, redaktor a editor
PR expert komunikační agentury, tiskový mluvčí

Moderování, argumentace, komunikační dovednosti
Zpravodajství, publicistika, mediální právo
Public relations, Media relations
Tvorba mediálních obsahů, práce s textem

Modul Aplikovaná (sociální) komunikace

Uplatnění absolventa

Profilové předměty

Úředník ve státní správě i v soukromém sektoru
Personalista, firemní mediátor
Manažer v oblasti služeb či politiky
Specialista PR

Komunikace, diagnostika a dovednosti
Psychologie lidské komunikace, sociální psychologie,
Etiketa, argumentace, veřejný projev
Rétorika, logika, techniky vystupování a řízení

Profil absolventa

Modul Mediální komunikace

Absolvent získá schopnost správně argumentovat, analyzovat argumentační strategie respondenta, aktivně naslouchat komunikačnímu partnerovi, aplikovat příklady a fakta jako součást rétorického působení. Dále se naučí, jak připravit projev v závislosti na typu publika, bude schopen orientovat se v mediálních žánrech a formátech, prakticky zvládne postupy při tvorbě mediálních produktů, zdokonalí svoje zručnosti v komunikaci, kladení otázek a zdokonalí schopnosti přesvědčovat. Bude schopný vystupovat v asymetrických dialozích, bude se umět orientovat v mediálních dialozích, získá přehled o mediální výchově, mediální etice, základech práva. Bude umět pracovat s textem a jeho úpravou před vystupováním na kameru; ovládat návod na stavbu a strukturu projevu moderátora podle žánrové specifikace; jako budoucí redaktor se naučí organizovat respondenty, řídit rozhovor směrem k objektivitě, zaujmout a udržet pozici formální neutrality vůči postojům hosta, dodržovat morální a etické zásady.

Modul Aplikovaná (sociální) komunikace

Absolvent získá schopnost podílet se aktivně na skupinové práci, být tolerantní a respektovat názory druhých, být kreativní a flexibilní, připravený ke změnám, zvládnout rizika, pracovat samostatně, odpovídat za vlastní rozhodnutí a výsledky práce, včas rozpoznat, správně pojmenovat a řešit problémy, řešit etická dilemata ve vlastní profesi, řešit základní právní problémy v běžné praxi, schopnost orientovat se v systému orgánů veřejné správy, plánovat a organizovat svou práci i práci ostatních a zodpovídat za práci týmu, pracovat na sobě a rozvíjet se, se znalostí metodologických východisek přípravy a realizace konstruovat logicky, argumentačně a ortoepicky správný projev ve veřejné sféře, úspěšně připravit a vést rozhovor, optimálně aplikovat komunikaci při řízení lidí v různých sférách lidské činnosti. Naučí se řešit konflikty a aplikovat mediaci v praxi.

Pohled studentů UJAK

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost získat zápočet v 1. – 4. semestru studia a na konci 5. semestru pak složit zkoušku z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština).

Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Komunikační studia klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 16 týdnů praktických stáží. Katedra mediálních studií dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z veřejné a soukromé oblasti, mediálními domy a v neposlední řadě provozuje profesionálně vybavené televizní a rozhlasové Studio UJAK, kde se studenti mohou autorsky realizovat.

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Teorie a dějiny komunikace a médií I.

zkouška

Mediální gramotnost

zkouška

Základy ekonomie

zkouška

Základy psychologie

zkouška

Vývoj elektronické komunikace a její percepce

zkouška

Cizí jazyk I

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Teorie a dějiny komunikace a médií II.

zkouška

Český jazyk a stylistika

zkouška

Percepční specifika TV, internetu a nových médií

zkouška

Základy práva

zkouška

Základy sociologie

zkouška

Cizí jazyk II.

zápočet

Praxe I.

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy filosofie

zkouška

Interkulturní komunikace

zápočet

Komunikace v dějinách lidstva

zkouška

Práce s prameny

zkouška

Cizí jazyk III.

zápočet

Praxe II.

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy občanského práva

zkouška

Cizí jazyk IV.

zápočet

Bakalářský seminář I.

zápočet

Praxe III.

zápočet

5. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Moderní rétorika a argumentace

zkouška

Cizí jazyk IV.

zkouška

Praxe IV.

zápočet

Bakalářský seminář II. a BP (3+7 kreditů)

zápočet

6. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Komunikační etika

zkouška

Povinně volitelné předměty

student vybírá na každý semestr (před zahájením) jeden z předmětů.

1) Modul A: Mediální komunikace

Předmět

Způsob zakočení

3. semestr

Moderování v elektronických médiích

zkouška

Práce s textem v R a TV

zápočet

4. semestr

Moderování a argumentace v médiích

zkouška

České a evropské mediální právo

zkouška

Media relations a strategie v PR

zápočet

Zpravodajství a publicistika I. – tisk, R a TV

zkouška

5. semestr

Komunikační kompetence moderování

zápočet

Nonverbální komunikace

zápočet

Zpravodajství a publicistika II. – nová média

zkouška

Politika a ekonomika médií

zápočet

6. semestr

Fonetika a onomatopoie

zkouška

Tvorba mediálních obsahů

zkouška

Tiskový mluvčí

zápočet

Komunikační dovednosti

zápočet


2) Modul B: Aplikovaná komunikace

Předmět

Způsob zakončení

3. semestr

Komunikace ve veřejné správě

zkouška

České právo a legislativní procesy

zkouška

4. semestr

Komunikační diagnostika

zkouška

Psychologie lidské komunikace

zkouška

Nonverbální komunikace

zápočet

Argumentace jako součást komunikace

zápočet

5. semestr

Etiketa a společenský protokol

zápočet

Sociální psychologie

zkouška

Techniky vystupování a řízení

zkouška

Příprava a přednes veřejného projevu

zápočet

6. semestr

Rétorika v praxi

zápočet

Logika a interpretační procesy

zápočet

Tiskový mluvčí

zápočet

Komunikační dovednosti

zápočet

PhDr. ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.,
Vedoucí katedry mediálních studií

Je od roku 2010 vedoucím katedry mediálních studií UJAK. Autorem mnoha odborných textů o mediální etice a pedagogice. Iniciátor teologie médií a zakladatel Mezinárodního institutu informační etiky. Je rovněž členem prezidia CMKA a působí jako auditor Diecézního církevního soudu v Brně. Vystudoval Pastorální teologii se zaměřením na masmédia. Byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady České televize.