Praxe studentů

Příprava, realizace i smluvní zajištění praxí probíhajících v rámci jednotlivých studijních programů na UJAK vycházejí ze Směrnice rektora UJAK č. 3 Akreditace požadavků nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství, nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dále vycházejí z metodiky Národního akreditačního úřadu č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů a podrobněji ze Směrnice rektora UJAK č. 4.2. s názvem Pravidla pro přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocování praxí (METODIKA) (dále jen „Pravidla“).

Cílem těchto Pravidel je standardizovat přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocování odborných praxí, které musí naplňovat cíle příslušného studijního programu a přispívat k naplnění profilu absolventa.


Hlavním účelem a cílem praxe je umožnit studentům:

• získat praktické zkušenosti u organizací realizujících činnosti v souvislosti se zaměřením konkrétního studijního programu
• blíže se seznámit s jejich činností a pracovními postupy
• propojit dosavadní teoretické znalosti a aplikovat je do praxe


Praxe tedy plní především funkci formativní, informativní a instrumentální.


Praxe na UJAK se realizují v různé časové délce v souladu s akreditacemi pro jednotlivé ročníky příslušných studijních programů. Všechny podrobné metodické a další pokyny, stejně jako kontakty na jednotlivé odborné garanty praxí UJAK, kteří odborně odpovídají za relevantní průběh praxí studentů UJAK, najdou studenti v IS Moggis. Materiály a formuláře k praxím potom najdou studenti tamtéž v záložce „Praxe“ a také ve studijních oporách k praxím v IS Moggis.