Právo v podnikání: Naši studenti jsou připraveni do praxe

Blog UJAK

Studijní program Právo v podnikání je jedním z mladších studijních programů UJAK. Jak jeho studium může pomoci v dnešní turbulentní době? A jaké jsou možnosti uplatnění? Na tyto otázky odpovídal JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D., prorektor UJAK pro kvalitu a akreditace.


JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.

Narodil se v roce 1984. Po studiu práv na Západočeské univerzitě pracoval v advokátní kanceláři. Poté začal přednášet na Policejní akademii České republiky v Praze a na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, kde dnes působí jako prorektor pro kvalitu a akreditace. Během svého akademického působení získal titul doktora práv na Právnické fakultě UK a úspěšně dokončil doktorské studium na PAČR. Pracuje rovněž jako vedoucí právního oddělení v mezinárodní společnosti. Specializuje se na občanské právo a právo obchodních společností. Je autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí.

Komu je určen bakalářský studijní program Právo v podnikání?

Studijní program vznikl pro studenty, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech veřejného a soukromého práva, stejně tak v oblasti ekonomie a managementu a chtějí se profesionálně připravit na svou budoucí pracovní pozici v  současném dravém podnikatelském prostředí či v prostředí státní správy, kde se budou každý den setkávat s  nutností mít právní a  manažerské vědomí. Studijní program lze studovat jak ve formě prezenční, která je koncipována jako denní studium, tak i ve formě kombinované. Velkou výhodou kombinované formy je fakt, že přednášky a semináře probíhají výhradně o víkendech, takže účast na výuce nezasahuje do pracovního týdne. Jedná se o program, který má na naší univerzitě dlouholetou tradici, a jsme rádi, že jsme jej s novou akreditací mohli posunout na další úroveň. A  mimochodem, UJAK v  nedávné době získala také novou akreditaci například pro oblíbený bakalářský program Komunikační studia a o další akreditace žádáme.

Jak se tedy zaměření programu Právo v podnikání posunulo?

Studijní program musí korespondovat s  aktuálními potřebami společnosti, která se vyvíjí ve  světle probíhající globalizace. Ani naše univerzita nezůstala v tomto úsilí pozadu a nové akreditace připravuje takovým způsobem, aby studijní programy reflektovaly nové trendy. V  našem případě byla výuka rozšířena v oblasti občanského práva a  obchodního práva, stejně tak byla rozšířena výuka v oblasti veřejné správy. Výuka nově akreditovaného studijního programu Právo v podnikání je zajištěna erudovanými odborníky a vědeckými pracovníky z  vědeckovýzkumných pracovišť, ze státních univerzit, veřejných vysokých škol, odborníky z oblasti státní správy a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s  mnohaletou pedagogickou praxí. Mezi tyto odborníky řadíme významné renomované advokáty, představitele justice, členy orgánů významných soukromých společností atd.

Jak je to s uplatněním absolventů?

Právo v  podnikání je interdisciplinární studijní program, tj. je na pomezí dvou oborů, v našem případě práva a  managementu. Právě tato mezioborovost dvou významných oborů umožňuje našim absolventům se bez nejmenších obtíží uplatnit na  současném trhu práce. A  mimochodem, podle několika nezávislých studií má UJAK nadstandardní uplatnitelnost absolventů. Klademe důraz nejen na výuku teorie, ale zejména praxe, která má v reálném podnikatelském prostředí nezastupitelnou roli. Právě příprava našich studentů do  praxe je naším prvořadým úkolem, který se nám z dlouhodobého hlediska daří. Pandemie covidu-19 i  současná mezinárodní situace přinesly mnohé změny. Vedete katedru práva a  katedru ekonomických studií.

Jaké změny spatřujete právě v těchto oblastech?

Jen velmi těžko se stanovují prognózy, jak bude svět po této zkoušce vypadat. To se samozřejmě týká všech oblastí včetně vysokého školství. Lidé budou opatrnější a  platí to i  pro podnikatelské prostředí. Věřím však, že naši studenti jsou natolik dobře připraveni do  praxe, že nebudou mít žádné potíže se v  nových pracovních oblastech vzhledem k jejich zaměření zorientovat a úspěšně prosadit.