Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační vzdělání

Forma studia
Prezenční

Délka studia
2 semestry

Typ studia
Kvalifikační

Školné
6000 Kč/semestr

Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Studium je rozděleno do dvou semestrů, které obsahují 120 hodin výuky a 40 hodin řízené praxe. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.

Činnosti asistenta pedagoga

Ve vztahu k žákovi
▪ individuální pomoc s adaptací na výuku, sebeobsluhou a pohybem, s doučováním a přípravou
▪ sleduje prospěch a chování, podporuje myšlenku interakce mezi žáky

Ve vztahu k rodičům
▪ pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti, při zajišťování spolupráce
▪ je v průběžném kontaktu se zákonnými zástupci, jedná v souladu s hlavním pedagogem a rodiči


Profilové předměty

▪ Speciální pedagogika - psychopedie, etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie a logopedie
▪ Péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami
▪ Základy speciálně-pedagogické diagnostiky, poradenství
▪ Vzdělávání minorit, multikulturní tolerance, romistika

Studium je určené pro:

▪ Uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vyšším vzděláním nepedagogického zaměření, kteří disponují vhodnými osobnostními předpoklady (tolerance, dobrý vztah k dětem, odpovědnost, empatie, trpělivost, komunikativnost, psychická zdatnost a mravní bezúhonnost).


Nezávazná přihláška k pedagogickým programům celoživotního vzdělávání

Studijní program*

Pohled studentů UJAK


Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika

zkouška

Psychopatologie

zkouška

Sociální patologie

zkouška

Multikulturní tolerance

zkouška

Sociálně právní ochrana dětí a mládeže

zápočet

Biomedicínská propedeutika

zápočet

Řízená praxe (16 h)

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

zkouška

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

zkouška

Základy sociální práce

zápočet

Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami

zkouška

Řízená praxe (16 h)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování

zkouška

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

zkouška

Romistika

zápočet

Sociální a pedagogická komunikace

zápočet

Seminář k závěrečné práci

zápočet

Řízená praxe (16 h)

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Diagnostika ve speciální pedagogice

zkouška

Poradenství

zkouška

Etika v pedagogice

zápočet

Společné vzdělávání

zápočet

Školní hygiena a bezpečnost dětí

zápočet

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá před zahájením studia jeden ze specializačních bloků na 2. semestr studia.

2. semestr

Způsob zakončení

Blok 1

Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním

zápočet

Blok 2

Moderní vzdělávací technologie

zápočet

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
vedoucí Katedry speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.