Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika

Kvalifikační vzdělání

Forma studia
Prezenční

Délka studia
4 semestry

Typ studia
Kvalifikační

Školné
7500 Kč/semestr

Cílem studia je zajistit pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnou legislativou.

Toto studium nevede k získání kvalifikace učitele 1. stupně, pouze doplňuje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků specializaci v oboru speciální pedagogika. Tím rozšiřuje uplatnění absolventa na ZŠ a SŠ, kde se vykonává přímá pedagogická činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studium je rozděleno do čtyř semestrů, které obsahují 250 hodin výuky a 48 hodin řízené praxe. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.


Profilové předměty

▪ Speciální pedagogika - psychopedie, etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie a logopedie
▪ Péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami - biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty
▪ Základy speciálně-pedagogické diagnostiky poradenství
▪ Vzdělávání minorit, multikulturní tolerance, romistika

Studium je určené pro:

▪ Absolventy magisterských programů pedagogického zaměření (či absolventy libovolného magisterského programu s dokončeným pedagogickým studiem CŽV), kteří působí nebo budou působit jako učitelé na základní či střední škole.
▪ Absolventy VOŠ nebo SŠ s maturitou, kteří zároveň absolvovali studium pedagogiky v rámci CŽV a působí nebo budou působit jako učitelé na SŠ


Nezávazná přihláška k pedagogickým programům celoživotního vzdělávání

Studijní program*

Pohled studentů UJAK

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika

zkouška

Psychopatologie

zkouška

Sociální patologie

zkouška

Multikulturní tolerance

zkouška

Sociálně právní ochrana dětí a mládeže

zápočet

Biomedicínská propedeutika

zápočet

Řízená praxe (16 h)

zápočet

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

zkouška

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

zkouška

Základy sociální práce

zápočet

Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami

zkouška

Řízená praxe (16 h)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

zkouška

Speciální pedagogika osob s poruchami chování

zkouška

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

zkouška

Romistika

zápočet

Sociální a pedagogická komunikace

zápočet

Seminář k závěrečné práci

zápočet

Řízená praxe (16 h)

zápočet

4. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Diagnostika ve speciální pedagogice

zkouška

Poradenství

zkouška

Etika v pedagogice

zápočet

Společné vzdělávání

zápočet

Školní hygiena a bezpečnost dětí

zápočet

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá před zahájením studia jeden ze specializačních bloků na 2. semestr studia.

2. semestr

Způsob zakončení

Blok 1

Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním

zápočet

Blok 2

Moderní vzdělávací technologie

zápočet

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,
vedoucí Katedry speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.