Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

Kvalifikační vzdělání

Forma studia
Prezenční

Délka studia
3 semestry

Typ studia
Kvalifikační

Školné
7500 Kč/semestr

Cílem studia je zajistit pedagogickou kvalifikaci pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku v souladu s platnou legislativou. Absolvent získá kvalifikaci k výkonu učitelské činnosti nebo činnosti mistra odborného výcviku na základě osvědčení UJAK.

Studium je rozděleno do tří semestrů, které obsahují 206 hodin výuky a 100 hodin řízené praxe. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.


Profilové předměty

▪ Didaktika odborných předmětů
▪ Pedagogika, teorie vzdělávacího procesu
▪ Základy managementu a školského práva
▪ Psychologie, biologie, komunikace
▪ Řízená praxe

Studium je určené pro:

▪ Absolventy magisterských programů, kteří působí nebo budou působit jako učitelé na středních školách.
▪ Absolventy SŠ vzdělání s maturitou v oboru vzdělání, kteří působí nebo budou působit jako učitelé praktického vyučování.


Nezávazná přihláška k pedagogickým programům celoživotního vzdělávání

Studijní program*

Pohled studentů UJAK

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Rámcový studijní plán

1. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy pedagogiky

zkouška

Didaktika

zkouška

Biologie člověka

zkouška

Psychologie pro učitele

zkouška

Sociálně právní ochrana mládeže

zápočet

Seminář k závěrečné práci

zápočet

Seminář k praxi 1.

zápočet

Řízená praxe 1. sem (30 h)

zkouška

2. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Pedagogika střední školy

zápočet

Bezpečnost práce v praktickém výcviku

zápočet

Speciální pedagogika

zkouška

Specifické poruchy učení a chování

zápočet

Sociální pedagogika

zkouška

Sociální patologie

zkouška

Etika v pedagogice

zápočet

Školní hygiena a bezpečnost dětí

zápočet

Základy pedagogické diagnostiky

zkouška

Seminář k praxi 2.

zápočet

Řízená praxe 2. sem (40 h)

zápočet

3. semestr

Předmět

Způsob zakončení

Základy školského práva a managementu

zkouška

Základy výchovného poradenství

zápočet

Multikulturní výchova

zápočet

Psychohygiena

zápočet

Komunikace ve vyučování

zápočet

Pedagogický seminář

zápočet

Seminář k praxi k závěrečné práci

zápočet

Praxe k závěrečné práci (30 h)

zápočet

Moderní vzdělávací technologie

zápočet

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá před zahájením studia jeden ze specializačních bloků na 2. semestr studia.

2. semestr

Způsob zakončení

Blok 1

Didaktika odborných předmětů

zkouška

Blok 2

Didaktika odborného výcviku

zkouška

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.,
vedoucí Katedry andragogiky

Vystudovala pedagogiku a andragogiku. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice, pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Zajímá se rovněž o oblast projektového řízení a evaluaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU.