Studijní pobyty a stáže

Univerzita Jana Amose Komenského Praha spolupracuje s mnoha partnerskými univerzitami po celém světě. Díky této spolupráci mají studenti možnost zapojit se například do programu Erasmus+, strávit část studia v zahraničí nebo nasbírat zkušenosti na pracovních stážích. V rámci této mobility zve univerzita na svou půdu také odborníky z partnerských univerzit a pedagogové UJAK Praha vyjíždějí přednášet do zahraničí.

Zahraniční oddělení koordinuje a zodpovídá za realizaci programů a projektů mezinárodní spolupráce v oblasti mobilit, meziuniverzitní spolupráce, vyhledávání partnerů, internacionalizace a prezentaci UJAK Praha v zahraničí.

Zahraniční oddělení se snaží rozvíjet mezinárodní prostředí na UJAK Praha. Zveme proto všechny studenty, zaměstnance i vyučující, aby se zapojili do aktivit směřujících k vytvoření přátelského a multikulturního prostředí.


Erasmus+

V rámci programu Erasmus+:
Na Erasmus mohou vyjet řádně zapsaní studenti všech bakalářských (po ukončení prvního ročníku studia), magisterských a doktorandských programů ve všech formách studia (prezenční, distanční i kombinované) přihlásit ke studijnímu pobytu na partnerské instituci UJAK Praha.


Výběrové řízení programu ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022

Přihlášky na studijní pobyt pro akademický rok 2021/2022 zasílejte do 30. 4. 2021.

① První kolo výběrového řízení
Motivační dopis - do 30. 4. 2021
Jazyková písemná zkouška - 4. 5. 2021

② Druhé kolo výběrového řízení
Ústní pohovor - 13. 5. 2021


Praktické stáže studentů

V rámci programu Erasmus+ se mohou řádně zapsaní studenti všech bakalářských (po ukončení prvního ročníku studia), magisterských a doktorandských programů ve všech formách studia (prezenční, distanční i kombinované) přihlásit na praktickou stáž v organizaci/podniku vlastního výběru.

Ve své podstatě se jedná o ekvivalent studentské praxe, tedy práci v organizaci či firmě, která podniká v oboru vašeho studia, takže budete moci získat praktické zkušenosti, nové dovednosti a kompetence, a to v těchto zemích: 27 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko); Země EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); Kandidátské země (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie).

Praktické stáže přispívají k rozvoji komunity vysoce kvalifikovaných mladých lidí s otevřenou myslí a mezinárodními zkušenostmi, kteří se stanou odbornými pracovníky budoucnosti. Pomáhají studentům, aby se dokázali přizpůsobit požadavkům trhu práce celé EU.

Na praktickou stáž mohou vyjet řádně zapsaní studenti UJAK:

Ve všech ročnících studia na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.
Jakékoliv formy studia, tedy prezenční, kombinované i distanční.
Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.


Výběrové řízení programu ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022

Přihlášky na praktickou/absolventskou stáž můžete zasílat do konce semestru 2019/2020.

① První kolo výběrového řízení
Motivační dopis - celý letní semestr
Jazyková písemná zkouška - bude upřesněno

② Druhé kolo výběrového řízení
Ústní pohovor - bude upřesněno


Buddy program

 Aby ses stal buddym, musíš mít chuť:

• poznávat zahraniční studenty
• zlepšit si své jazykové dovednosti
• zažít nová dobrodružství

Úkol buddyho

Buddy si může vybrat jednoho či více zahraničních studentů. Pomáhá jim řešit problémy během prvních týdnů v Praze, překonávat jazykovou bariéru, zorientovat se v Praze a na univerzitě a zdolávat administrativní záležitosti spojené s jeho příjezdem a pobytem. Buddy se také zapojuje do organizace událostí a volnočasových aktivit pro zahraniční studenty.

Buddy program na UJAKu:

Buddy program na naší univerzitě úspěšně funguje již několik let – se zahraničními studenty jsme absolvovali bezpočet exkurzí po pražských i mimopražských památkách, navštívili některé proslulé podniky naší metropole, za krásného počasí jsme poseděli pod širým nebem na pikniku a za počasí nepříznivého jsme se bavili na Laser game. Kreativitě a novým nápadům se meze nekladou!

Splňujete podmínky a chcete se na Buddy programu podílet? Neváhejte mě kontaktovat na e-mailové adrese: ryan@ujak.cz, můžete nás také nalézt na Facebooku.