Celoživotní vzdělávání

Kvalifikační vzdělávání

Nabízené kvalifikační studijní programy se zaměřují především na profesní rozvoj učitelů a dalších pedagogických pracovníků působících v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v našich studijních programech mohou zvýšit nebo rozšířit  svou odbornou kvalifikaci.

Konkrétní podmínky vzdělávání v nabízených, níže uvedených studijních programech jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, a ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a taktéž vnitřními předpisy UJAK.


Studijní programy

Veškeré studijní programy DVPP realizované UJAK jsou držiteli osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR. Účastníci celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, nemohou používat statut studenta.

Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

Určeno pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku. Základem je studium pedagogiky, psychologie a dalších souvisejících disciplín. Mezi profilové předměty patří didaktika odborných předmětů, pedagogika, základy školského práva a managementu, psychologie, biologie, komunikace, řízená praxe. Absolvent získá kvalifikaci k výkonu učitelské činnosti nebo činnosti mistra odborného výcviku.

Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika

Kromě hlavních speciálně-pedagogických vědních disciplín program dále zahrnuje širší vědní základ speciální pedagogiky (biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami) a základy speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství. Toto studium nevede k získání kvalifikace učitele 1. stupně, pouze doplňuje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků specializaci v oboru speciální pedagogika.

Studium pro asistenty pedagoga

Asistent pedagoga je v současné době jednou z nejfrekventovanějších a nejžádanějších pozic při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je jakýmsi přirozeným pojítkem mezi rodiči, učiteli a dítětem, přičemž v centru jeho pozornosti vždy stojí dítě a jeho trvalá všestranná péče o něj. Vzdělávací program se zaměřuje na získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb.

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v srpnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky: 

1. termín – do 31. 5.
2. termín – do 31. 8.
3. termín – do 15. 9.
- Dále do naplnění kapacity


JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Nezávazná e-přihláška je k dispozici v sekci níže. Po jejím vyplnění obdržíte e-mailem další pokyny k vyplnění závazné přihlášky. Tu po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy. V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.


CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

• Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce/dodatku k diplomu (nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení či výučního listu);
• doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod). Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
• strukturovaný životopis;
• dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a ID studenta. Pokud nahrajete fotografii do IS sami, stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu. Návod naleznete ZDE.

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské/vysokoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

• úřední překlad diplomu a vysvědčení/dodatku nebo maturitního vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii originálu;
• nostrifikační doložku včetně rozhodnutí/osvědčení o rovnocennosti v úředně ověřených kopiích originálu.


JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.

Údaje pro platbu ze zahraničí:

SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379


KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3


DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).


CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

Nezávazná přihláška k pedagogickým programům celoživotního vzdělávání

Studijní program*

Studium cizích jazyků

Výuka v institucích a firmách

Výuka ve státních institucích a firmách má na UJAK dlouholetou tradici a výborné reference od státních i soukromých institucí a podniků.

Realizujeme skupinovou i individuální výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, čínštiny, češtiny pro cizince a dalších. Kurzy připravujeme na míru na základě důkladné analýzy přání a cílů klienta. Přednostně dbáme na kvalitu výuky a garantujeme kvalifikované české i zahraniční učitele s praxí.

Nabízíme možnost přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám podle zadání klienta.