Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Ústav andragogických studií UJAK Praha

Roháčova 89, Praha 3

V oblasti výzkumu a vývoje Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) pokrývá celý výzkumně-inovační řetězec v oblasti humanitních a společenských věd. UJAK řeší výzkumné projekty základního výzkumu, věnuje se projektům aplikovaného výzkumu i vývoje a inovacím.

V rámci institucionálního rozvoje podmínek pro výzkumnou činnost byl na UJAK zřízen s počátkem akademického roku 2011/2012 Ústav andragogických studií (ÚAS). Cílem tohoto kroku bylo vytvořit uznávané odborné pracoviště, které hraje aktivní roli v rozvoji oboru andragogika a vzdělávání dospělých v České republice.

Odborná profilace ÚAS vychází z reflektování aktuálních sociálně-ekonomických potřeb společnosti (rozvoj lidí, celoživotní vzdělávání a učení, analýza edukačních paradigmat, poradenství, andragogika jako péče o vybrané sociální skupiny obyvatel svou činností rovněž přispívá k rozvoji andragogické teorie (teorie celoživotního učení, konceptualizace andragogického myšlení, systematizace a konceptualizace andragogických pojmů).

Z uvedených tématických oblastí vycházejí mimo jiné výzkumné aktivity a témata doktorských (disertačních) prací. ÚAS ve spolupráci s Katedrou andragogiky organizuje a realizuje doktorské studium v oboru andragogika a podílí se na tvorbě jeho koncepce. Dále zajišťuje podmínky pro vědecké, publikační a další aktivity doktorandů.

Ředitel ÚAS doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. je garantem doktorského studijního programu pedagogika/ andragogika a předsedou oborové rady téhož studijního programu. Odborní pracovníci ÚAS se podílejí na výuce v rámci bakalářského studijního oboru vzdělávání dospělých a navazujícího magisterského studia oboru andragogika.

Hlavní priority ÚAS lze shrnout do následujících bodů:

  • Rozvíjí andragogiku v celém jejím rozsahu v souladu se společensko-ekonomickými trendy a mezinárodním vývojem.
  • Realizuje vědeckou a výzkumnou činnost (základní, aplikovaný a komparativní výzkum).
  • Rozvíjí a rozšiřuje mezinárodní spolupráci.
  • Koordinuje a podporuje publikační aktivity související s rozvojem oboru.
  • Realizuje odborné a konferenční aktivity.
  • Koordinuje a podporuje publikační aktivity související s rozvojem oboru.
  • Redakčně připravuje recenzovaný vědecký časopis Andragogická revue a koordinuje vydávání odborných knih (včetně monografií a sborníků) z oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých.


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter