Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Mezinárodní vědecká konference

Andragogika 2011

Abstract
On Monday 10th October 2011, an international academic conference “Andragogika 2011” took place in Prague. It was organized by Comenius University Prague within the grant project of the Czech Science Foundation called “Andragogical Model of Adult Education and Learning Based on Acquisition and Development of Key Competencies”. Leading experts from the Czech Republic, Slovakia, Croatia and other European countries attended the conference. The first symposium was dedicated to the development of the competence paradigm and its application in educational sciences. The second was focused on current issues in the field of andragogy and adult education in the Czech Republic and Europe.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha pořádala v pondělí 10. října 2011 mezinárodní vědeckou konferenci Andragogika 2011. Ta se konala v rámci řešení grantového projektu Grantové agentury ČR pod názvem Andragogický model vzdělávání a učení založený na získávání a rozvoji klíčových kompetencí.

Za účasti předních odborníků z České republiky, Slovenska, Chorvatska a dalších evropských zemí se rokovalo ve čtyřech odborných sekcích:
1. Filozofické, historické a psychosociální aspekty učení a vzdělávání dospělých
2. Význam a využití kompetenčního přístupu v oblasti celoživotního učení a vzdělávání
3. Možnosti rozvoje andragogické vědy a andragogického myšlení
4. Trendy a nové metody v oblasti rozvoje a vzdělávání dospělých

Garanty konference byli hlavní řešitel výzkumné úlohy doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. a přední odborník na vzdělávání prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr.h.c. V rámci konference se na dvou vědeckých sympóziích sešla řada akademických pracovníků, zástupců profesních sdružení, odborníků na problematiku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů z České republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska. První sympózium se věnovalo vývoji kompetenčního paradigmatu a jeho aplikaci v edukačních vědách, druhé pak aktuálním otázkám andragogiky a vzdělávání dospělých v České republice a v Evropě.

Úvodní slovo a přivítání delegátů a účastníků konference pronesl rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Na jeho vystoupení navázal prorektor pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., který představil aktuálně řešené projekty a plánované výzkumné záměry.

Prezentované referáty vycházely zejména z výsledků výzkumných šetření, která probíhala v letech 2009 až 2011. Výzkumy byly orientovány na zjišťování požadavků zaměstnavatelů na zaměstnance v oblasti jejich schopností, dovedností, postojů a chování. Analyzovány byly potřeby zaměstnavatelů, požadavky související se vzděláváním a rozvojem lidí ve firmách, dále pak byly sledovány oblasti, ve kterých zaměstnavatelé nejčastěji vzdělávají své zaměstnance. Zajímavé rovněž bylo sledovat možnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, tedy oblasti, které zaměstnavatelé vnímají jako významné z hlediska perspektiv.

Ze závěrů šetření například vyplynulo, že vzdělání je mezi zaměstnavateli prioritním požadavkem na zaměstnance: adekvátní vzdělání vyžaduje 86 % zaměstnavatelů, jen o čtyři procenta méně zaměstnavatelů klade při výběru zaměstnanců důraz na odbornou praxi. Za velmi důležitou považuje většina zaměstnavatelů i znalost cizího jazyka. V rámci dalšího profesního vzdělávání se potom zaměstnavatelé nejčastěji zaměřují na rozvoj znalostí spojených s výpočetní technikou, znalost cizích jazyků nebo rozvoj komunikačních schopností zaměstnanců.

Vědecký výbor konference se usnesl, že se akce bude pořádat každoročně, a to vždy v jiné evropské zemi. V roce 2012 by měla být hostitelskou zemí Polská republika. Na konferenci navázalo andragogické vědecké sympózium pořádané 18. října 2011 na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sympózium českých a slovenských pracovišť moderoval doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., člen vědeckého a přípravného výboru obou akcí. Úvodní slovo pronesl ředitel Ústavu pedagogických věd FHS UTB. S hlavním referátem, nazvaným Slovenská andragogika a jej premeny, vystoupila prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. a za českou stranu přednesl referát doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. z Univerzity Jana Amose Komenského Praha s příspěvkem nazvaným Perspektivy a dilemata současné andragogiky.

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Ústav andragogických studií
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Roháčova 89
130 00 Praha 3
Česká republika
E-mail: veteska.jaroslav@ujak.cz

Pozvánka
Program


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter