Studijní pobyty studentů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. byla zapojena do Programu celoživotního učení Lifelong Learning Programme (dříve Socrates) od akademického roku 2005/2006. V období 2007 – 2014 byla držitelkou Erasmus Extended University Charter a vysílala studenty na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí v rámci programu LLP Erasmus. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. je držitelkou Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2014 – 2020, což ji opravňuje k účasti na programu Erasmus+.

Erasmus Policy Statement 2021-2027
 Erasmus Policy Statement 2014-2020

V rámci programu Erasmus+: Erasmus se mohou řádně zapsaní studenti všech bakalářských (po ukončení prvního ročníku studia), magisterských a doktorandských programů ve všech formách studia (prezenční, distanční i kombinované) přihlásit ke studijnímu pobytu na partnerské instituci UJAK Praha.

 Přihlášení do výběrového řízení

 Postup pro podání přihlášek na hostitelské školy

Pro podání přihlášek na hostitelské školy budete potřebovat tyto dokumenty:

 Student Application Form

 Learning Agreement

 Závěrečná zpráva


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAMU ERASMUS+: ERASMUS NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Přihlášky na studijní pobyt pro akademický rok 2021/2022 zasílejte do 30.04.2021.
První kolo výběrového řízení
•    Motivační dopis                          Termín: Motivační dopis zašlete do 30.04.2021
•    Jazyková písemná zkouška         Termín: 04.05.2021

Druhé kolo výběrového řízení
•    Ústní pohovor                            Termín: 13.05.2021