Praxe studentů

Příprava, realizace i smluvní zajištění praxí probíhajících v rámci jednotlivých studijních programů na UJAK vycházejí ze Směrnice rektora UJAK č. 3 Akreditace požadavků nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství, nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dále vycházejí z metodiky Národního akreditačního úřadu č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů a podrobněji ze Směrnice rektora UJAK č. 4.2. s názvem Pravidla pro přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocování praxí (METODIKA) (dále jen „Pravidla“).

Cílem těchto Pravidel je standardizovat přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocování odborných praxí, které musí naplňovat cíle příslušného studijního programu a přispívat k naplnění profilu absolventa.

Hlavním účelem praxe je pak umožnit studentům získat praktické zkušenosti u organizací, které  realizují činnosti v souvislosti se zaměřením konkrétního studijního programu a blíže se seznámit s jejich činností a pracovními postupy.

Cílem praxe je propojit dosavadní teoretické znalosti studentů a aplikovat je do praxe a dále motivovat studenty k dalšímu studiu. Praxe tedy plní především funkci formativní, informativní a instrumentální.

Praxe na UJAK jsou realizovány v různé časové délce v souladu s akreditacemi pro jednotlivé ročníky příslušných studijních programů pro studijní obory: Andragogika, Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika – vychovatelství, Resocializační a penitenciární pedagogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Právo v podnikání, Scénická a mediální studia a Audiovizuální komunikace a tvorba.

Všechny podrobné metodické a další pokyny, stejně jako kontakty na jednotlivé odborné garanty praxí UJAK, kteří odborně odpovídají za relevantní průběh praxí studentů UJAK, najdou studenti v IS Moggis. Materiály a formuláře k praxím potom najdou studenti tamtéž v záložce „Praxe“ a také ve studijních oporách k praxím v IS Moggis.