Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Další vzdělávání pedagogických pracovníků - kvalifikační vzdělávání

Nabízené kvalifikační studijní programy jsou zaměřené především na profesní rozvoj učitelů a dalších pedagogických pracovníků působících v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v těchto studijních programech mohou svoji odbornou kvalifikaci zvýšit. Zvýšením kvalifikace se rozumí též její získání nebo rozšíření.

Podmínky vzdělávání v těchto programech jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, platném znění, vyhláškou č. 317/2005 Sb. o  dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systémem pedagogických pracovníků, vnitřními předpisy UJAK.

Programy DVPP realizované UJAK mají osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Účastníci celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, nejsou studenty.

1) Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

2) Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

3) Doplňující didaktické studium anglického jazyka

4) Studium pro asistenty pedagoga

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

1) Koordinátor mediální výchovy

2) Arteterapie – umělecká kreativní terapie


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter