Vzdělávání dospělých

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Koncepce studijního oboru vychází z komparace trendů ve výuce andragogiky v zemích EU. Na bakalářské úrovni se v současnosti preferuje obecné pojetí oboru, seznamující studenty s celou jeho šíři. To zároveň umožňuje zohlednit zájmy a zkušenosti nemalého počtu studentů, kteří již mají pracovní zkušenosti a ve velké míře upřednostňují kombinovanou formu výuky.

Obor andragogika se zabývá problematikou přípravy, řízení, realizace a evaluace vzdělávání a učení se dospělých v oblasti dalšího profesního, zájmového, kulturního a občanského vzdělávání. Zaměřuje se i na otázky sebeřízeného a informálního učení dospělých jako součásti celoživotního učení a vzdělávání. Multidisciplinární přístup andragogiky využívá andragogické, pedagogické, sociologické, psychologické, filozofické, historické, ekonomické a jiné poznatky a metody.

Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných odborníků na práci v heterogenním andragogickém prostředí, schopných samostatně a tvůrčím způsobem zvládat odborné problémy a přispívat k rozvoji andragogické praxe.

Profil absolventa 

Absolvent ovládá nejnovější teoretické poznatky z oblasti věd o vzdělávání dospělých, získává ale i schopnost analytického, reflexivního a racionálního myšlení a metodické, komunikativní kompetence a schopnost koncepčního myšlení. Takto získané kompetence mu umožňují řešit andragogickou problematiku a přispívat tak k rozvoji praxe.

Absolvent se uplatní:

  • v oblasti podnikového vzdělávání;
  • ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, manažerských školách, v personálních útvarech různých organizací;
  • ve státní správě, v odborech, politických stranách, občanských a profesních organizacích, v personálních a reklamních agenturách, v kulturních a zájmových vzdělávacích zařízeních, v hromadných sdělovacích prostředcích, v útvarech vzdělávání církevních a politických organizací apod.
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 7501R022