telc – The European Language Certificates

Evropské jazykové certifikáty telc jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a organizovány společností telc GmbH. V současné době nabízí přes devadesát různých zkoušek z deseti jazyků po celé Evropě i mimo ni. Jazykové certifikáty telc jsou v mnoha státech uznávané a akreditované zkoušky a slouží jako doklad při studiu, při získávání zaměstnání atd.

telc GmbH je od roku 1995 členem sdružení evropských institucí ALTE (Association of Language Testers in Europe). Zároveň je členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services).

Univerzita Jana Amose Komenského Praha jako licenční centrum společnosti telc gGmbH nabízí v současné době řadu zkoušek z jazyka anglického na úrovních A1 – B2-C1, německého na úrovních A1 – B2+ a z jazyka francouzského na úrovních A1 – B2, jejichž výstupem je certifikát s neomezenou platností. Mezinárodní jazykové certifikáty mají na naší škole již dlouholetou tradici. Původní mezinárodní jazykové certifikáty ICC, které bylo možno získat od roku 1995, nahradily v roce 2001 certifikáty WBT, které v roce 2004 vystřídaly stávající certifikáty telc.

Zkoušky telc jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tím pádem jsou uznávány i v ČR.

Zkoušky telc jsou nově též zahrnuty v seznamu zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky (viz Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.).

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Jazykové certifikáty telc tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který byl v roce 2001 vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy (Common European Framework of Reference for Languages, Council for Cultural Co-operation, Education Commitee, Europarat, Strassburg) a uveden do života téhož roku.

Tento Společný evropský referenční rámec, plným názvem názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“, je celoevropsky platný dokument, který slouží především k srovnávání znalostí cizích jazyků na základě jednotlivých jazykových dovedností a následně k jejich zařazení do konkrétních jazykových úrovní.

Pro hodnocení jazykových znalostí slouží šestistupňová škála úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2), kde stupeň A1 označuje nejnižší a stupeň C2 nejvyšší míru jazykových znalostí a dovedností. Zkoušky jsou prováděny, organizovány a hodnoceny na základě centrálně stanovených a veřejně přístupných kritérií, podle jednotných pravidel a identických směrnic. Centrálně organizované školení zkušebních komisařů zaručuje maximální objektivitu hodnocení.

Největší zájem je již tradičně o zkoušky z anglického jazyka, a to na všech jazykových úrovních, po něm následuje německý jazyk a dále pak jazyk francouzský. Z hlediska jazykových úrovní zůstávají nejrozšířenější úrovně B1 a B2, k nimž se v loňském roce přihlásilo 75% uchazečů.

Kdy a jak se ke zkoušce přihlásit?

Zkoušky telc probíhají na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. zpravidla třikrát ročně v řádných termínech v únoru, červnu a v listopadu. Přihlásí-li se najednou více než 8 kandidátů, lze ji složit i v mimořádném termínu.

Zkoušky jsou určeny nejen absolventům jazykových kurzů, studentům středních škol a gymnázií, ale i jakémukoliv zájemci z řad veřejnosti, který potřebuje prokázat a doložit své znalosti z cizího jazyka v zaměstnání, škole atd. Zájemci o zkoušky se mohou přihlásit na Katedře cizích jazyků do stanoveného termínu (viz Přehled jednotlivých zkoušek). Žadatel vyplní přihlášku ke konkrétní zkoušce a zašle ji poštou nebo naskenovanou e-mailem. Na základě podané přihlášky následně obdrží podrobnější informaci ke zkoušce a platební doklady.

Doporučujeme všem uchazečům, aby si vyzkoušeli modelový test před samotnou zkouškou. Test si mohou stáhnout na stránkách www.telc.net nebo zakoupit na naší škole též na Katedře cizích jazyků. Nabízíme také možnost složení přípravného modelového testu pod vedením vyškoleného lektora i s následným rozborem písemné a ústní části testu.

Seznam jednotlivých jazykových zkoušek telc konaných na naší škole

angličtina němčina francouzština
A1 telc English A1 telc Deutsch A1 telc Français A1
A2 telc English A2 telc Deutsch A2 telc Français A2
A2 – B1 telc English A2 – B1
B1 telc English B1

telc English B1 Business

telc English B1 Hotel and Restaurant

telc Deutsch B1

telc Deutsch B1+ Beruf

telc Français B1

telc Français B1 pour la Profession

B1 – B2 telc English B1 – B2    
B2 telc English B2

telc English B2 Business

telc English B2 Technical

telc Deutsch B2

telc Deutsch B2+ Beruf

telc Français B2
B2 – C1 telc English B2 – C1
Univerzity
   
C1 telc English C1  
C2  

Požadavky na jednotlivé jazykové dovednosti z hlediska jazykových úrovní

Poslech Čtení Mluvení Psaní
A1 Porozumění známým slovům a základním frázím týkající se osobního rázu, např. o místě a lidech, které kandidát  zná, a pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Porozumění známým jménům, slovům, velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Dokáže představit sebe a ostatní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Napsat stručný jednoduchý text na pohlednici. Vyplnit formuláře obsahující osobní údaje do formuláře např. při přihlašování do hotelu.
A2 Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného  dne (rodina, práce, okolí) a  zákl. bodům v hlášeních ve veřejném prostoru. Jednoduché texty z prospektů, jídelníček, jízdní řády, jednoduché dopisy z osobního života atd. porozumění všem hlavním bodům. Dorozumění se v běžných situacích všedního dne, vedení nekomplikovaného rozhovoru, schopnost popsat jednoduše svou rodinu, zaměstnání, vzdělání atd. Napsat krátký osobní dopis, zapsat jednoduchou zprávu.
B1 Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv rozhovoru běžného dne, aktuálním zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Delší texty o známých tématech (všední den, zaměstnání), v osobních dopisech popisy citů, pocitů a přání. Běžná komunikace na cestách, vedení rozhovoru bez přípravy  o tématech běžného dne (hobby, práce, aktuální události), popis přání, snů, vyjádření vlastních názorů a plánů, vyprávění obsahu filmu, knihy atd. Napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje a dojmy.
B2 Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé tematiky, sledování televizních zpráv, současného dění  a filmů ve spisovném jazyce. Běžné články a zprávy, současná literatura. Spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivní podílení se na diskusi, vyjádření vlastního mínění, kladů  a záporů určitého objektu atd. Napsat podrobnější text o oblastech svého zájmu, osobní i formální dopisy, kde je zřetelné, co je důležité atd.
C1 Porozumění dlouhým složitým textům i bez jasné struktury, kde vztahy nejsou přesně vyjádřeny, bezproblémové sledování televize. Dlouhé složité texty, odborné články a technické instrukce. Plynulé a pohotové vyjadřování, formulování myšlenek a názorů, pružné používání jazyka pro společenské i pracovní účely, podrobný popis složitých témat. Psaní podrobných dopisů, pojednání nebo zpráv o složitých tématech, styl textu je uzpůsoben typu čtenáře.
C2 Jazyková úroveň rodilého mluvčího. Jazyková úroveň rodilého mluvčího. Jazyková úroveň rodilého mluvčího. Jazyková úroveň rodilého mluvčího.

Obecné zkoušky:

Jazyková úroveň A1: telc English A1, telc Deutsch A1, telc Français A1

Jazyková úroveň A2: telc English A2, telc Deutsch A2, telc Français A2

Jazyková úroveň B1: telc English B1, telc Deutsch B1, telc Français B1

Jazyková úroveň B2: telc English B2, telc Deutsch B2, telc Français B2

Jazyková úroveň C1: telc English C1

Duální zkoušky:

telc English A2-B1, telc English B1-B2, telc English B2-C1 University

Duální profesní zkoušky:

telc English A2-B1 Business, telc English B1-B2 Business, telc English B2-C1 Business

telc Deutsch B1-B2 Beruf

Profesní zkoušky:

telc English B1 Business, telc English B2 Business

telc English B1 Hotel and Restaurant

telc English B2 Technical

telc Deutsch B1+ Beruf, telc Deutsch B2+ Beruf

telc Français B1 pour la Profession

Další informace:

Seznam termínů zkoušek telc 2023

Ceník 2023

Telc – modelový test

Přihláška ke zkoušce pro jednotlivce telc

Hromadná přihláška ke zkoušce telc

STORNO telc

Kontakty:

Katedra cizích jazyků