Přípravný jazykový kurz češtiny pro cizince 2019/2020

Cena kurzu:

1) platba 27 500 Kč/ včetně DPH za jeden semestr/280 hodin  – červen 2018

2) platba 27 500 Kč/ včetně DPH za jeden semestr/280 hodin  – leden 2019

Cena celého kurzu: 55.000 Kč

Rozsah kurzu: 560 hodin /4 hodiny denně/dva semestry

Rámcový harmonogram kurzu:

Zahájení:                      30.09. 2019 – 21.12.2019

Vánoční prázdniny:    23.12. 2019 – 31.01. 2020

Výuka a zkoušky do:    1.02.2020 – 30.06. 2020

Odevzdání přihlášek: nejpozději do 5.9.2018

Zápis: 2.1.2019 do 30.6.2019  e-mailem: blahnikova.helena@ujak.cz

Přihláška do kurzu ZDE

Počet studentů:  minimálně 12 studentů ve skupině /maximálně 16 studentů ve skupině.

Upozornění!

  • Upozorňujeme všechny zájemce o naše kurzy, kteří potřebují vízum, aby si vyřídili na české ambasádě ve své vlasti „vízum k pobytu nad 90 dní“. Tato víza nelze vyřídit na území ČR.
  • Upozorňujeme, že na tento kurz není možné žádat o vízum za účelem studia a ani je za tímto účelem prodloužit.

Náplň kurzu:

Cílem je příprava zahraničních studentů k univerzitnímu studiu v češtině.

Důraz je kladen především na osvojení jednotlivých jazykových dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení) a na rozvoj komunikativních schopností.

Studenti si nejprve osvojí základy českého jazyka s důrazem na dorozumění se v každodenních komunikačních situacích. Probíhá tak neustálé rozšiřování slovní zásoby a gramatických struktur. Pozornost je věnována schopnosti vést běžnou komunikaci, postupně pak vyjádřit vlastní názor a pocity až po schopnost vést samostatný spontánní rozhovor a vhodně argumentovat.

Nedílnou součástí kurzu je i seznámení s českou kulturou, historií i reáliemi a odborným jazykem.

Zakončení kurzu:

Na závěr skládají absolventi kurzu zkoušku z českého jazyka a získají Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání.

Po úspěšném absolvování Přípravného kurzu češtiny pro cizince studenti dosáhnou jazykové úrovně B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mohou nastoupit do 1. ročníku UJAK.

Bližší informace na Katedře cizích jazyků nebo na stránkách www.ujak.cz.