Speciální pedagogika

Studium Speciální pedagogiky je zaměřeno především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami. Mezi profilové předměty patří pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, poradenství, právní problematika, psychopatologie, psychiatrie a neurologie, sociální práce, sociologie, sociální patologie, psychoterapie, supervize, alternativní a augmentativní komunikace, multikulturalita, specializační předměty zaměřené na problematiku osob s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností (logopedie), s rizikovým chováním, problematiku osob s poruchou autistického spektra, penitenciaristiku a další.

Profil absolventa

Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný pedagogický pracovník připravený v teoretické
i praktické oblasti na přímou výchovnou práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami i na řídící činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen přiměřeně reflektovat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, podílet se na jejich socializaci, výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče a podpory těchto jedinců.

Profil absolventa dále charakterizují odborné a speciální kompetence k výchovné práci ve speciálně pedagogických zařízeních v oblasti školství, v zařízeních sociální služeb, v nadacích a dalších neziskových organizacích. Dále pak navazování komunikace s lidmi s postižením, jejich rodiči a s odbornými pracovníky, kteří se na komplexní péči podílejí; vedení a řízení skupiny výchovných pracovníků. Absolvent je připraven na realizaci prevence závislostního chování a spolupráce s příslušnými odborníky v této oblasti, na realizaci speciálně pedagogické poradenské aktivity ve vztahu k dítěti i dospělému a jejich rodinám.

Uplatnění absolventa

  • Výchovná práce ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru, (speciální školy, odborná učiliště, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, ústavní zařízení – domovy pro osoby se zdravotním postižením, kontaktní centra, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, sociální služby)
  • Výchovná práce v běžných základních školách
  • Uplatnění v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru atd.

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit ve 2. semestru zápočet z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 14 týdnů praktických stáží. Katedra Speciální pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z této oblasti.

Školné

26.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0111P190002

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ