Speciální pedagogika – vychovatelství

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Studium Speciální pedagogiky – vychovatelství je zaměřeno především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami. Mezi profilové předměty patří pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, psychopatologie, sociální práce, sociologie, sociální patologie, psychoterapie, biomedicínská propedeutika, specializační předměty zaměřené na problematiku osob s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností (logopedie), s rizikovým chováním, problematiku osob s poruchou autistického spektra, penitenciaristiku a další.

Profil absolventa

Absolvent studia je vysokoškolsky vzdělaný pedagogický pracovník připravený v teoretické
i praktické oblasti na přímou výchovnou práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami i na řídící činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen přiměřeně reflektovat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, podílet se na jejich socializaci, výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče a podpory těchto jedinců.

Profil absolventa dále charakterizují odborné a speciální kompetence k výchovné práci ve speciálně pedagogických zařízeních v oblasti školství, v zařízeních sociální služeb, v nadacích a dalších neziskových organizací. Dále pak navazování komunikace s lidmi s postižením, jejich rodiči a s odbornými pracovníky, kteří se na komplexní péči podílejí, vedení a řízení skupiny výchovných pracovníků. Absolvent je připraven na realizaci prevence závislostního chování a spolupráce s příslušnými odborníky v této oblasti, na realizaci speciálně pedagogické poradenské aktivity ve vztahu k dítěti i dospělému a jejich rodinám.

Uplatnění absolventa

  • Výchovná práce ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru, (speciální školy, odborná učiliště, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, ústavy – domovy sociální péče, kontaktní centra, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, sociální služby…), v běžných základních školách.
  • Uplatnění v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru…
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 7506R002