Resocializační a penitenciární pedagogika

Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky a sociální pedagogiky. V hierarchii řízení bude stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídící činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen plně reflektovat jedince svěřené do jeho působnosti, je připraven podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem resocializace a další péče o tyto jedince.

Absolvent získá kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Uplatnění absolventa:

  • ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR (Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba) a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci.
  • na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech,
  • v širokém spektru pomáhajících profesí,
  • v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích.

Rámcové uplatnění absolventa – získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0111P190001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.