Resocializační a penitenciární pedagogika

Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky a sociální pedagogiky. V hierarchii řízení bude stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídící činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen plně reflektovat jedince svěřené do jeho působnosti, je připraven podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem resocializace a další péče o tyto jedince.

Absolvent získá kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Uplatnění absolventa

  • ve střední řídící a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR (Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba) a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci.
  • na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech,
  • v širokém spektru pomáhajících profesí,
  • v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích.

Rámcové uplatnění absolventa – získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mají povinnost složit v 5. semestru zápočet z cizího jazyka odpovídající jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Resocializační a penitenciární pedagogika klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Katedra Speciální pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z této oblasti.

Školné

26.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0111P190001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ