Právo v podnikání

Ke studiu tohoto oboru se již není možné přihlásit. Seznam aktuálně otevíraných programů naleznete ZDE.

Studijní obor Právo v podnikání zajišťuje prostřednictvím svých erudovaných pracovníků výuku v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v právních odvětvích soukromého práva, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní, přičemž přesahem do veřejného práva je studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Dále je pak realizována výuka v přímo souvisejících dalších oborech práva veřejného, jako je např. finanční právo či správní právo. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Zaměření výuky civilního práva, jakožto základního právního odvětví soukromého práva, bude spočívat na zvládnutí základní občanskoprávní terminologie, jakož i občanskoprávních institutů, na pochopení základních principů a souvislostí, na kterých je platná soukromoprávní úprava založena v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích, jakožto i dalších souvisejících právních předpisech (zákoně o mezinárodním právu soukromém či zákoníku práce).

Profil absolventa 

Má odpovídající znalosti a kompetence v oblasti  občanského práva hmotného, občanského práva procesního, obchodního práva, pracovního práva a dalších právních odvětí. Další znalosti má student v oblasti managementu a ekonomie

Absolvent se uplatní na pozicích

  • specialisty nebo nižšího a středního managementu v obchodních organizacích (obvykle ve spojení s odborností získanou dalším studiem ekonomickým, technickým, zdravotnickým apod.);
  • v oblasti korporátní compliance;
  • jako odborný pracovník v advokátní kanceláři, v exekutorském či notářském úřadě;
  • justiční úředník;
  • úředník v organizačních složkách veřejné správy;
  • pracovník příspěvkových nebo rozpočtových organizací;
  • v neziskovém sektoru atd..
TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD OBORU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6804R012