Právo v podnikání – nová akreditace 2020

Chcete se stát profesionálem v oblasti veřejného a soukromého práva? Stát se specialistou v managementu soukromých společností, uplatnit se v advokátních kancelářích, v organizačních složkách veřejné správy nebo například v neziskovém sektoru?  Právě v těchto oblastech se uplatní absolventi nového bakalářského programu Právo v podnikání.

Studijní program Právo v podnikání se zaměřuje na vzdělání v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v právních odvětvích soukromého práva, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní, přičemž přesahem do veřejného práva je studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Dále je pak realizována výuka v přímo souvisejících dalších oborech práva veřejného, jako je např. finanční právo či správní právo. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Neopominutelnou částí vzdělávání je též výuka ekonomických předmětů.

Zaměření výuky civilního práva, jakožto základního právního odvětví soukromého práva, bude spočívat na zvládnutí základní občanskoprávní terminologie, jakož i občanskoprávních institutů, na pochopení základních principů a souvislostí, na kterých je platná soukromoprávní úprava založena v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích, jakožto i dalších souvisejících právních předpisech (zákoně o mezinárodním právu soukromém či zákoníku práce).

Profil absolventa

Absolvováním bakalářského studijního programu Právo v podnikání absolvent získá:

  1. odpovídající znalosti a kompetence v oblasti občanského práva hmotného, občanského práva procesního, obchodního práva, pracovního práva, správního práva a dalších právních odvětví;
  2. odpovídající znalosti v oblasti managementu a ekonomie.

Uplatnění absolventa

Uplatnění nalézá absolvent v oblasti specialisty středního managementu v obchodních organizacích (obvykle ve spojení s odborností získanou dalším studiem ekonomickým, technickým, zdravotnickým apod.); v oblasti korporátní compliance; jako odborný pracovník v advokátní kanceláři, v exekutorském či notářském úřadě; justiční úředník; úředník v organizačních složkách veřejné správy; pracovník příspěvkových nebo rozpočtových organizací; v neziskovém sektoru atd.

Nejčastější pracovní pozice absolventů studijního programu Právo v podnikání:

  • Podnikatel
  • Manažer v soukromém sektoru
  • Specialista v advokátní kanceláři
  • Pracovník v exekutorském či notářském úřadě
  • Úředník v organizačních složkách státní správy a samosprávy

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Právo v podnikání klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 12 týdnů praktických stáží. Katedra Práva v podnikání dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z veřejné a soukromé oblasti.

Školné

26.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0421P220001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ