Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

CHARAKTERISTIKA STUDIA

Cílem studia je zajistit pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnou legislativou. Toto studium nevede k získání kvalifikace učitele 1. stupně, pouze doplňuje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků specializaci v oboru speciální pedagogika. Tím rozšiřuje uplatnění absolventa na ZŠ a SŠ, kde se vykonává přímá pedagogická činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ STUDIA

Kromě hlavních speciálně-pedagogických vědních disciplín (psychopedie, etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie a logopedie, SVPŠD) vzdělávací program dále zahrnuje širší vědní základ speciální pedagogiky (biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami) a základy speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství. Absolventi získají také orientaci v problematice vzdělávání minorit (multikulturní tolerance, romistika) a uplatňování vybraných terapeutických technik. Výuka probíhající formou přednášek a seminářů je doplněna třemi bloky řízené praxe.

STUDIUM JE URČENÉ PRO

 • Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů pedagogického zaměření, kteří působí nebo budou působit jako učitelé na základních nebo středních školách.
 • Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů neučitelského zaměření, kteří min. absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., popř. v případě učitelů odborných předmětů také studium pedagogiky podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří působí nebo budou působit jako učitelé na základních nebo středních školách.
 • Absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo s úplným středním vzděláním s maturitou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří min. absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., popř. studium pedagogiky podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří působí nebo budou působit jako učitelé praktického vyučování nebo odborného výcviku na středních školách.

DÉLKA STUDIA

Studium je rozděleno do čtyř semestrů, které obsahují 250 hodin výuky a 48 hodin řízené praxe.

FORMA STUDIA

Studium je realizováno v prezenční formě. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před tříčlennou komisí. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

ŠKOLNÉ

Cena studia 7500 Kč/semestr (30000 Kč celé studium).

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v srpnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky: 

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 31. 8.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce/dodatku k diplomu (nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení či výučního listu);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • strukturovaný životopis;
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

ROZHODNUTÍ O AKREDITACI

Platnost akreditace do 13. 5. 2024