Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika

Charakteristika studia

Cílem studia je zajistit speciálně-pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnými zákony. Přednášky probíhají ve výukových blocích, studenti  mají možnost využít osobního kontaktu s učitelem. Součástí studia  jsou osobní konzultace s lektory a konzultace prostřednictvím e-mailové korespondence.

Toto studium nevede k získání kvalifikace učitele 1. stupně, pouze doplňuje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků specializaci v oboru speciální pedagogika. Tím rozšiřuje uplatnění absolventa na ZŠ a SŠ, kde se vykonává přímá pedagogická činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obsahová náplň studia

Kromě hlavních speciálně-pedagogických vědních disciplín (psychopedie, etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie a logopedie, SVPŠD) vzdělávací program dále zahrnuje širší vědní základ speciální pedagogiky (biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami) a základy speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství. Absolventi získají také orientaci v problematice vzdělávání minorit (multikulturní tolerance, romistika) a uplatňování vybraných terapeutických technik. Výuka probíhající formou přednášek a seminářů je doplněna třemi bloky řízené praxe.

Studium je určené pro

  • Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů pedagogického zaměření, kteří působí nebo budou působit jako učitelé na základních nebo středních školách.
  • Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů neučitelského zaměření, kteří min. absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., popř. v případě učitelů odborných předmětů také studium pedagogiky podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří působí nebo budou působit jako učitelé na základních nebo středních školách.
  • Absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo s úplným středním vzděláním s maturitou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří min. absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., popř. studium pedagogiky podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří působí nebo budou působit jako učitelé praktického vyučování nebo odborného výcviku na středních školách.

Délka studia

Studium je rozčleněno do čtyř modulů/semestrů v rozsahu 250 vyučovacích hodin a 48 hodin řízené praxe.

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před tříčlennou komisí. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termín odevzdání přihlášek do 15. září

Dokumenty/přílohy k přihlášce

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení;
  • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu (nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení, či výučního listu);
  • Strukturovaný životopis;
  • 2 průkazové fotografie.

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

  • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
  • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Poplatek za přijímací řízení
500 Kč
Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo

Cena studia 7 000Kč/semestr

Rozhodnutí o akreditaci

Platnost akreditace do 13. 5. 2024