Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

Charakteristika studia

Výuka je organizována v blocích. Vyznačuje se přímým, osobním kontaktem učitele s účastníky vzdělávání. Součástí studia je individuální studijní poradenství, osobní konzultace s lektory a konzultace prostřednictvím e-mailové korespondence. Cílem studia je zajistit pedagogickou kvalifikaci v souladu s platnými zákony. Absolvent získá kvalifikaci k výkonu učitelské činnosti nebo činnosti mistra odborného výcviku v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. na základě osvědčení UJAK vydaném podle zákona č. 111/1998 Sb.

Obsahová náplň studia

Základem je studium pedagogiky, psychologie a dalších souvisejících disciplín. Mezi profilové předměty patří didaktika odborných předmětů, pedagogika, základy školského práva a managementu, psychologie, biologie, komunikace, řízená praxe. V rámci studia je pozornost věnována zejména didaktikám odborných předmětů, teorii vzdělávacího procesu a odborné praxi.

Studium je určené pro

  • Absolventy akreditovaného magisterského programu neučitelského zaměření, kteří působí nebo budou působit jako učitelé na středních školách.
  • Absolventy s úplným středním vzděláním s maturitou v oboru vzdělání, které odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří působí nebo budou působit jako učitelé praktického vyučování.

Délka studia

Studium je rozděleno do tří semestrů.

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která sestává z obhajoby závěrečné práce a závěrečné zkoušky ze dvou předmětů, a to Pedagogiky a psychologie a Didaktiky odborných předmětů.
Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termín odevzdání přihlášek do 15. září

Přihlášky přijímáme průběžně i během října a listopadu.

Dokumenty/přílohy k přihlášce

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení;
  • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu (nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení, či výučního listu);
  • Strukturovaný životopis;
  • 2 průkazové fotografie.

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

  • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
  • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Poplatek za přijímací řízení
500 Kč
Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo

Cena studia 7 000Kč/semestr

Rozhodnutí o akreditaci

Udělení akreditace s platností do 22. 1. 2023.