Studium pro asistenty pedagoga

CHARAKTERISTIKA STUDIA

Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

OBSAHOVÁ NÁPLŇ STUDIA

Asistent pedagoga je v současné době jednou z nejfrekventovanějších a nejžádanějších pozic při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je jakýmsi přirozeným pojítkem mezi rodiči, učiteli a dítětem, přičemž v centru jeho pozornosti vždy stojí dítě a jeho trvalá všestranná péče o ně. A ať již jsou k inkluzi postoje pedagogů jakékoliv, je třeba od nich abstrahovat a věnovat se cele svěřenému dítěti. Stěžejními předpoklady pro práci asistenta pedagoga je jeho všeobecné vzdělání, pedagogické vzdělání specializované na speciálně pedagogickou asistenci a rysy pedagogovy osobnosti, k nimž patří empatie, pedagogická trpělivost, pedagogický takt, spravedlnost, organizátorské dovednosti a v jistém smyslu i patřičná asertivita.

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou:

 • činnosti asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi;
 • pomoc žáků v adaptaci (aklimatizaci) na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti;
 • nezbytná pomoc žáků při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání;
 • individuální práce s žákem podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů pedagoga, pomoc žáku při přípravě na vyučování;
 • individuální pomoc v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky – výklad textu, obrazového materiálu a další učební látky;
 • pomoc s doučováním a přípravou na výuku i mimo vyučovací hodiny;
 • sleduje prospěch a chování svěřeného žáka, zajišťuje s nimi kvalitní přípravu na vyučování a další činnosti;
 • podporuje myšlenku interakce mezi žákem a jeho spolužáky.

Činnost AP ve vztahu k rodičům:

 • pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žákem a zákonnými zástupci žáka;
 • pomoc při zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci žáka;
 • je v průběžném kontaktu se zákonnými zástupci žáka a podává jim informace v souladu popisem své práce a pod vedením pedagoga.

Činnost asistenta pedagoga ve vztahu ke škole:

 • pomoc při vytváření pomůcek a zaškolování práce s pomůckou, jíž žák využívá, úprava pracovních listů a učebních textů;
 • kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte;
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací aktivity a činnosti s žákem při výchově žáka, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků;
 • účast na pedagogických poradách a třídních a konzultačních schůzkách;
 • účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga;
 • podílí se na hodnocení svých žáků, spolupracuje v tomto směru s pedagogy;
 • předává své postřehy a podněty, které mohou napomoci při diagnostickém procesu;
 • vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků;
 • vykonává dohled nad žáky a zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou;
 • spolupracuje s pedagogy, s poradenskými centry apod.

Kdo se může stát asistentem pedagoga

Kromě potřebné kvalifikace, která je uvedena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; je důležité disponovat určitými osobnostními předpoklady. Mezi tyto osobnostní předpoklady patří zajisté tolerance, odpovědnost, empatie, trpělivost a komunikativnost. Primární je též dobrý vztah k dětem. Neopomenutelným požadavkem je též psychická zdatnost a mravní bezúhonnost.

STUDIUM JE URČENÉ PRO

 • uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou nebo vyšším vzděláním nepedagogického zaměření

DÉLKA STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, které obsahují 120 hodin a 40 hodin řízené praxe.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

ŠKOLNÉ

Cena studia 4 500 Kč/semestr (9 000 Kč celé studium).

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v srpnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky: 

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 15. 9.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – tj. minimálně maturitní vysvědčení);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • strukturovaný životopis;
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

ROZHODNUTÍ O AKREDITACI

Platnost akreditace do 22. 1. 2023