Studium pro asistenty pedagoga

Charakteristika studia

Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výuka je organizována v blocích. Vyznačuje se přímým, osobním kontaktem učitele s účastníky vzdělávání. Součástí studia je individuální studijní poradenství, osobní konzultace s lektory a konzultace prostřednictvím e-mailové korespondence.

Obsahová náplň studia

Asistent pedagoga je v současné době jednou z nejfrekventovanějších a nejžádanějších pozic při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je jakýmsi přirozeným pojítkem mezi rodiči, učiteli a dítětem, přičemž v centru jeho pozornosti vždy stojí dítě a jeho trvalá všestranná péče o ně. A ať již jsou k inkluzi postoje pedagogů jakékoliv, je třeba od nich abstrahovat a věnovat se cele svěřenému dítěti. Stěžejními předpoklady pro práci asistenta pedagoga je jeho všeobecné vzdělání, pedagogické vzdělání specializované na speciálně pedagogickou asistenci a rysy pedagogovy osobnosti, k nimž patří empatie, pedagogická trpělivost, pedagogický takt, spravedlnost, organizátorské dovednosti a v jistém smyslu i patřičná asertivita.

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou:

 • činnosti asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi;
 • pomoc žáků v adaptaci (aklimatizaci) na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti;
 • nezbytná pomoc žáků při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání;
 • individuální práce s žákem podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů pedagoga, pomoc žáku při přípravě na vyučování;
 • individuální pomoc v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky – výklad textu, obrazového materiálu a další učební látky;
 • pomoc s doučováním a přípravou na výuku i mimo vyučovací hodiny;
 • sleduje prospěch a chování svěřeného žáka, zajišťuje s nimi kvalitní přípravu na vyučování a další činnosti;
 • podporuje myšlenku interakce mezi žákem a jeho spolužáky.

Činnost AP ve vztahu k rodičům

 • pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žákem a zákonnými zástupci žáka;
 • pomoc při zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci žáka;
 • je v průběžném kontaktu se zákonnými zástupci žáka a podává jim informace v souladu popisem své práce a pod vedením pedagoga.

Činnost asistenta pedagoga ve vztahu ke škole

 • pomoc při vytváření pomůcek a zaškolování práce s pomůckou, jíž žák využívá, úprava pracovních listů a učebních textů;
 • kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte;
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací aktivity a činnosti s žákem při výchově žáka, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků;
 • účast na pedagogických poradách a třídních a konzultačních schůzkách;
 • účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga;
 • podílí se na hodnocení svých žáků, spolupracuje v tomto směru s pedagogy;
 • předává své postřehy a podněty, které mohou napomoci při diagnostickém procesu;
 • vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků;
 • vykonává dohled nad žáky a zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou;
 • spolupracuje s pedagogy, s poradenskými centry apod.

Kdo se může stát asistentem pedagoga

Kromě potřebné kvalifikace, která je uvedena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; je důležité disponovat určitými osobnostními předpoklady. Mezi tyto osobnostní předpoklady patří zajisté tolerance, odpovědnost, empatie, trpělivost a komunikativnost. Primární je též dobrý vztah k dětem. Neopomenutelným požadavkem je též psychická zdatnost a mravní bezúhonnost.

Studium je určené pro (kritéria výběru účastníků)

 • středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

Délka studia

Studium je rozčleněno do dvou modulů/semestrů v rozsahu 120 vyučovacích hodin, včetně 40 hodin praxe.

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Termín odevzdání přihlášek do 15. září

Dokumenty/přílohy k přihlášce

 • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení;
 • Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání – tj. minimálně maturitní vysvědčení.;
 • Strukturovaný životopis;
 • 2 průkazové fotografie.

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Poplatek za přijímací řízení

500 Kč

Bankovní spojení: 1943622379/0800

Variabilní symbol: rodné číslo

Cena studia 4 500Kč/semestr

Udělení akreditace s platností do 22. 1. 2023


Dokumenty ke stažení