Koordinátor mediální výchovy

Studium je zaměřeno na získání základní úrovně mediální gramotnosti pro učitele ZŠ a učitele gymnázií. Přináší ucelený vhled do mediální problematiky v základních pojmech, strukturách a potřebných společenských souvislostech. Předpokládáme, že na toto „základní“ studium mediální výchovy naváže další rozšiřující stupeň studia mediální výchovy, umožňující rozvinout základní mediální gramotnost do pokročilejší úrovně.

Účastníci studia získají odpovídající teoretické a praktické zázemí v oblasti výuky mediální výchovy. Získané metodické a informační nástroje podporující výuku mediální výchovy jim umožní správné používání médií pro vzdělávání a obohacování životního stylu tak, aby tyto získané kompetence mohli dále předávat žákům/studentům. Učitelé se naučí propojovat mediální výchovu se vzdělávacími předměty Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ, Dějepis. Naučí se lépe využívat principy individualizace i kooperace ve vyučování a budou efektivněji rozvíjet požadované klíčové kompetence žáků/ studentů – především kompetence komunikativní, sociální, kompetence k řešení problémů, kompetence k podnikavosti.

Studium je zařazeno do kategorie průběžného vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a nenahrazuje studiumpodle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.

Forma studia: prezenční
Hodinová dotace: 20 hodin (členění na 5 bloků po 4 vyučovacích hodinách ve všedních dnech, v odpoledních hodinách)
Cílová skupina: učitelé 2. stupně základních škol a učitelé gymnázií vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ, Dějepis.
Místo konání: Praha – Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3
Cena: 2000 Kč

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

  • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
  • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Rozhodnutí o akreditaci

Udělení akreditace s platností do 3. 12. 2017