Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Charakteristika studia

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systémem pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Výuka je organizována v blocích. Vyznačuje se přímým, osobním kontaktem učitele s účastníky vzdělávání. Součástí studia je individuální studijní poradenství, osobní konzultace s lektory a konzultace prostřednictvím e-mailové korespondence.

Obsahová náplň studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Studium je určené pro (kritéria výběru účastníků):

  • Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • Uchazeč prokáže znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky doložením certifikátu o vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky nebo vykonáním vstupního testu před začátkem kurzu, který prokáže znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Délka studia

Jeden semestr v rozsahu 70 hodin.

Způsob ukončení studia

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou složenou ze tří částí (znalosti z oblasti didaktiky anglického jazyka a současně znalosti z oblasti pedagogicko-psychologické tématiky, prezentace ukázky vlastní hodiny – modelový návrh učebního plánu části vyučovací hodiny anglického jazyka v délce trvání cca 20 minut, vlastní portfolio v celkové délce minimálně sedmi stran určené jako zpětnovazební prostředek při výuce).

Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Termín odevzdání přihlášek do 15. září

Dokumenty/přílohy k přihlášce

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení;
  • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu (nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení, či výučního listu);
  • Strukturovaný životopis;
  • 2 průkazové fotografie.

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

  • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
  • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Poplatek za přijímací řízení
500 Kč
Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo

Cena studia 7 000Kč/semestr

 Rozhodnutí o akreditaci

Udělení akreditace s platností do 8. 12. 2019