Arteterapie – umělecká kreativní terapie

CHARAKTERISTIKA STUDIA

Arteterapie je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální, hudební, taneční a dramatické kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů. Cílem vzdělávacího programu arteterapie je obohacování kulturního kapitálu, rozvíjení sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské nebo jiné skupině. Zacílení kurzu Arteterapie – umělecká kreativní terapie je také na věkovou skupinu seniorů. Využíváme znalostí, které vychází z gerontopedagogiky, jež je jednou ze součástí oboru speciální pedagogika.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ STUDIA

Vzdělávací program je rozpracován do 4 tematických modulů, a to:

 • psychologické minimum
 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • fototerapie

Profil absolventa

Absolvent kurzu arteterapie je připravený k využití metod a postupů muzikoterapie, arteterapie a dalších arteterapeutických metod  k individuální terapii nebo k terapii malých skupin s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a věku.

Absolvent kurzu disponuje dostatečnými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti arteterapie včetně jejich vhodné aplikace. Dále bude absolvent schopen odborně zpracovávat výsledky své práce a vést profesionální poradenský rozhovor, rozvíjet svou odbornost a využívat nové trendy v oblasti artefiletiky.

Absolvent umí využít arteterapii při podpůrném vzdělávání mentálně postižených a zdravotně postižených. Především formou skupinové a individuální práce s klientem.

Absolvent umí využít arteterapeutické techniky též v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, kde artefiletika hraje důležitou roli pro zaměstnance (práce se syndromem vyhoření, zvyšování frustrační tolerance) a pro uživatele (relaxace, zklidnění, pozitivní sebeobraz).

Absolvent zná zásady využití arteterapie ve zdravotnictví a umí ji praktikovat jako podporu terapií, relaxaci klientů apod.

Absolvent umí aplikovat arteterapii také do práce se seniory, kde tyto aktivity mohou být spojené s podporou aktivního celoživotního vzdělávání a učení, které provází jedince po celý jeho život (tedy i v seniorském věku), podporou kreativity, relaxací.

STUDIUM JE URČENÉ PRO

 • speciální pedagogy podle § 18 a 19 zákona č. 563/2004
 • psychology podle § 18 a 19 zákona č. 563/2004

DÉLKA STUDIA

Studium je rozděleno do tří semestrů, které obsahují 164 hodin.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

ŠKOLNÉ

Cena studia 8 000 Kč/semestr (24 000 Kč celé studium).

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky, nejdříve však v srpnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky: 

 • 1. termín – do 31. 5.
 • 2. termín – do 15. 9.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícím způsobem:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

CO K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽIT?

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • Úředně ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (č.ú. viz následující bod. Dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • strukturovaný životopis;
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě– zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Při platbě prostřednictvím mobilní bankovní aplikace můžete použít tento QR kód, který obsahuje číslo účtu a částku 500 Kč. Doplníte pouze variabilní symbol.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

KAM PŘIHLÁŠKU DORUČIT?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (připojte označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

DALŠÍ INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy (úřední hodiny).
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji do 30 dnů příslušná referentka studijního oddělení. Informace o doručení přihlášky se zobrazí uchazeči v informačním systému (záložka Zápis ke studiu). V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Hodnota „splněno“ u fotografií se v informačním systému objeví až po jejich naskenování do systému, což trvá cca 14 dní.

MÁTE DOTAZY?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů a na informační stránku studijního oddělení.

ROZHODNUTÍ O AKREDITACI

Platnost akreditace do 22. 1. 2023