Arteterapie – umělecká kreativní terapie

Arteterapie je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální, hudební, taneční a dramatické kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů.

Cílem vzdělávacího programu arteterapie je obohacování kulturního kapitálu, rozvíjení sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské nebo jiné skupině. Zacílení kurzu Arteterapie – umělecká kreativní terapie je také na věkovou skupinu seniorů. Využíváme znalostí, které vychází z gerontopedagogiky, jež je jednou ze součástí oboru speciální pedagogika.

Vzdělávací program je rozpracován do 4 tématických modulů, a to:

  • psychologické minimum
  • muzikoterapie
  • arteterapie
  • fototerapie

Cílová skupina

– speciální pedagogové

– psychologové

Profil absolventa arteterapie

Absolvent kurzu arteterapie je připravený k využití metod a postupů muzikoterapie, arteterapie a dalších arteterapeutických metod  k individuální terapii nebo k terapii malých skupin s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a věku.

Absolvent kurzu disponuje dostatečnými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti arteterapie včetně jejich vhodné aplikace. Dále bude absolvent schopen odborně zpracovávat výsledky své práce a vést profesionální poradenský rozhovor, rozvíjet svou odbornost a využívat nové trendy v oblasti artefiletiky.

Absolvent umí využít arteterapii při podpůrném vzdělávání mentálně postižených a zdravotně postižených. Především formou skupinové a individuální práce s klientem.

Absolvent umí využít arteterapeutické techniky též v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, kde artefiletika hraje důležitou roli pro zaměstnance (práce se syndromem vyhoření, zvyšování frustrační tolerance) a pro uživatele (relaxace, zklidnění, pozitivní sebeobraz).

Absolvent zná zásady využití arteterapie ve zdravotnictví a umí ji praktikovat jako podporu terapií, relaxaci klientů apod.

Absolvent umí aplikovat arteterapii také do práce se seniory, kde tyto aktivity mohou být spojené s podporou aktivního celoživotního vzdělávání a učení, které provází jedince po celý jeho život (tedy i v seniorském věku), podporou kreativity, relaxací.

Hodinová dotace: 164h (Studium je rozděleno na 3 semestry)
Cílová skupina: speciální pedagogové a psychologové dle § 18 a 19 zákona č. 563/2004

Místo konání: Praha – Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3

Termín odevzdání přihlášek do 15. září

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby

  • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč

Bankovní spojení: 1943622379/0800

Variabilní symbol: rodné číslo

Cena studia: 24 000Kč/kurz (8000Kč/semestr)

Udělení akreditace s platností do 22. 1. 2023.

Rozhodnutí o akreditaci