Komunikační studia

Výkonné pracovní pozice v médiích nebo realizace a řízení komunikace organizací – právě v těchto oblastech se uplatní absolventi bakalářského studijního programu Komunikační studia. Studijní plán je koncipován tak, že kromě společného základu studia obsahujícího základní teoretické předměty a předměty univerzitního základu si student může zvolit ze dvou skupin povinně volitelných předmětů, v jejichž rámci se orientuje na problematiku buď mediální komunikace, anebo komunikace aplikované (sociální).

A) Modul Mediální komunikace

Chcete se uplatnit jako expert ve všech oblastech, v nichž komunikace hraje důležitou roli – a to jak v rovině tvůrce, tak v roli analytika komunikačních procesů/produktů? Chcete se stát specialistou v oblasti elektronických i tiskových médií včetně internetových médií?  Chcete se stát moderátorem, redaktorem, pomocným editorem? Chcete být expertem PR a komunikačních agentur, tiskovým mluvčím ve státní správě, soukromém sektoru, neziskových organizacích, nebo expertem na mediaci a facilitaci?

Právě v těchto oblastech se uplatní absolventi modulu Mediální komunikace nového bakalářského programu Komunikační studia.

Profil absolventa modulu Mediální komunikace

Absolvent získá schopnost správně argumentovat, analyzovat argumentační strategie respondenta, aktivně naslouchat komunikačnímu partnerovi, aplikovat příklady a fakta jako součást rétorického působení. Dále se naučí, jak připravit projev v závislosti na typu publika, bude schopen orientovat se v mediálních žánrech a formátech, prakticky zvládne postupy při tvorbě mediálních produktů, zdokonalí svoje zručnosti v komunikaci, kladení otázek a zdokonalí schopnosti přesvědčovat. Bude schopný vystupovat v asymetrických dialozích, bude se umět orientovat v mediálních dialozích, získá přehled o mediální výchově, mediální etice, základech práva. Bude umět pracovat s textem a jeho úpravou před vystupováním na kameru; ovládat návod na stavbu a strukturu projevu moderátora podle žánrové specifikace; jako budoucí redaktor se naučí organizovat respondenty, řídit rozhovor směrem k objektivitě, zaujmout a udržet pozici formální neutrality vůči postojům hosta, dodržovat morální a etické zásady.

Uplatnění absolventa modulu Mediální komunikace

Profilující modul Mediální komunikace připravuje absolventy pro výkonné a nižší manažerské profese v oblasti elektronických i tiskových médií včetně internetových médií, zejména pro profesi moderátora, redaktora, pomocného editora atp. a dále pro obdobné pozice v celé oblasti veřejné komunikace. Absolventi se uplatní také na pozicích PR a komunikačních agentur, kde se vyžaduje systematický styk s médii, jako je tiskový mluvčí ve státní správě, soukromém sektoru, neziskových organizacích a také v profesích mediátora a facilitátora u různých vyjednávání.

B) Modul Aplikovaná (sociální) komunikace

Jste, nebo se chcete stát manažerem a získat znalosti a praktické dovednosti mezilidské komunikace? Chcete působit jako úředník ve státní správě i v soukromém sektoru a v dalších profesích v oblasti bezpečnostních sborů, celní správy, zdravotnictví a služeb?

Chcete umět včas rozpoznat, správně pojmenovat a řešit problémy, etická dilemata, základní právní problémy v běžné praxi, mít schopnost orientovat se v systému orgánů veřejné správy, plánovat a organizovat svou práci i práci ostatních a zodpovídat za práci týmu?  Chcete na sobě pracovat a rozvíjet se, ovládat argumentačně a ortoepicky správný projev ve veřejné sféře, umět úspěšně připravit a vést rozhovor a optimálně aplikovat komunikaci při řízení lidí v různých sférách lidské činnosti?

Právě v těchto oblastech se uplatní absolventi modulu Aplikovaná (sociální) komunikace nového bakalářského programu Komunikační studia.

Profil absolventa modulu Aplikovaná (sociální) komunikace

Absolvent získá schopnost podílet se aktivně na skupinové práci, být tolerantní a respektovat názory druhých, být kreativní a flexibilní, připravený ke změnám, zvládnout rizika, pracovat samostatně, odpovídat za vlastní rozhodnutí a výsledky práce, včas rozpoznat, správně pojmenovat a řešit problémy, řešit etická dilemata ve vlastní profesi, řešit základní právní problémy v běžné praxi, schopnost orientovat se v systému orgánů veřejné správy, plánovat a organizovat svou práci i práci ostatních a zodpovídat za práci týmu, pracovat na sobě a rozvíjet se, se znalostí metodologických východisek přípravy a realizace konstruovat logicky, argumentačně a ortoepicky správný projev ve veřejné sféře, úspěšně připravit a vést rozhovor, optimálně aplikovat komunikaci při řízení lidí v různých sférách lidské činnosti. Naučí se řešit konflikty a aplikovat mediaci v praxi.

Uplatnění absolventa modulu Aplikovaná (sociální) komunikace

Profilující modul Aplikovaná komunikace připravuje absolventy pro všechny pracovní pozice, kde je potřebná v současnosti vysoce žádaná znalost a praktické dovednosti mezilidské komunikace jako „měkké kompetence“, především tedy tam, kde je náplní nebo součástí práce styk s lidmi. Absolventi se uplatní zejména jako nižší úředníci ve státní správě i v soukromém či neziskovém sektoru, na manažerských pozicích, v oblasti bezpečnostních sborů, celní správy, zdravotnictví, služeb nebo politiky.

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Bakalářský studijní program Komunikační studia klade velký důraz na praxi během studia. Z tohoto důvodu absolvují studenti v průběhu studia 16 týdnů praktických stáží. Katedra mediálních studií dlouhodobě spolupracuje s erudovanými institucemi z veřejné a soukromé oblasti, mediálními domy a v neposlední řadě provozuje profesionálně vybavené televizní a rozhlasové Studio UJAK, kde se studenti mohou autorsky realizovat.

Školné

26.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0388P180001

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ