Andragogika

Základním cílem doktorského studia andragogiky je připravit fundované vědce s perspektivou akademické kariéry, či samostatné vědecké práce ve vědeckých institucích ve studovaném oboru. Absolvent ovládá metodologii pedagogiky a andragogiky, konkrétní metody vědecké práce v rovině teoretického bádání i empirických výzkumů a jejich interpretace, má širší společensko-filozofický rozhled s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia. Aplikuje teorii i praxi andragogiky, metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu, teorii prognózování. Zvládá samostatně řešit vědecké úkoly a prezentovat výsledky své vědecké činnosti. Ovládá vědecký teoretický přístup k andragogickým jevům, umí je na základě hlubokých teoretických znalostí analyzovat, interpretovat a následně navrhovat řešení. Státní doktorská zkouška zahrnuje ústní část a obhajobu disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D. uváděný za jménem.

Uplatnění absolventa:

  • v oblasti vědy a výzkumu, na katedrách pedagogiky a andragogiky vysokých škol;
  • jako samostatný vědecký pracovník ve výzkumných ústavech a dalších výzkumných pracovištích;
  • v oblasti řízení školství a vzdělávání.
ZÍSKANÝ TITUL STANDARDNÍ DOBA STUDIA FORMA STUDIA KONTAKT
Ph.D. 3 roky samostatné studium podle individuálního plánu s podporou školitele a školy