Bakalářské studium

Bezpečnostní studia

Bezpečnostní situace a vztahy v současném globalizovaném světě nejsou jednoduché. V současnosti nelze nahlížet na bezpečnost pouze z pozice vnitrostátní, ale taktéž z pohledu mezinárodního, protože tyto dva aspekty jsou navzájem propojené. Chápat tyto souvislosti je zásadním předpokladem pro výkon zaměstnání v bezpečnostní sféře.

Bakalářský studijní program Bezpečnostní studia na UJAK klade důraz na poznání znalostí z oblasti bezpečnostní politiky, krizového managementu, činnosti nadnárodních bezpečnostních organizací a základů jednotlivých právních disciplín ve vztahu k bezpečnosti. Širší záběr studia umožňuje kvalitní uplatnění v praxi či vytvoření širokého portfolia informací pro další navazující studium.

Profil absolventa:

Má dostatečné znalosti a kompetence v oblasti vnitrostátní i mezinárodní bezpečnosti, právního řádu České republiky, práva Evropské unie a fungování bezpečnostního systému České republiky.

Dále je schopen umět analyzovat a řešit bezpečnostní rizika se zaměřením na vnitrostátní specifika a podmínky České republiky.

Absolvent se uplatní:

Jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovní řízení především:

* v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi;

* v orgánech veřejné správy nebo právnických osob;

* v bezpečnostních složkách či ozbrojených silách České republiky;

* v povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti či

* v mezinárodních organizacích vládních či nevládních.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 6701R020