Andragogika

Vzdělávání dospělých a podpora jejich osobnostního a profesního růstu, poradenství pro dospělé. Právě v těchto oblastech se uplatní absolventi nového bakalářského programu Andragogika. Andragogika má na UJAK velmi dlouhou tradici, prakticky od založení univerzity je jedním z jejích pilířových programů.

Studijní program je koncipován v souladu s mezinárodními trendy studia andragogiky, požadavky vzdělávací a sociální politiky ČR a EU a potřebami praxe. Studium bakalářského programu Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha je zaměřeno na zprostředkování odborných znalostí a rozvoj dovedností a profesních kompetencí. Zároveň jsou absolventi připraveni k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Profilaci a uspokojení individuálních zájmů umožňují výběrové předměty a volba tématu bakalářské práce. Těžiště studia tvoří tři profesní oblasti: a) plánování a organizace vzdělávacích procesů; b) poradenství pro jednotlivce, různé cílové skupiny a organizace; c) vzdělávací management, evaluace, marketing, vztahy s veřejností, financování, spolupráce s oddělením pro rozvoj lidských zdrojů. Důležité je propojení studia s praxí.

Profil absolventa

Absolvováním bakalářského studijního programu andragogika absolvent získá:

 1. základní teoretické poznatky v oblasti aplikace společenských a humanitních věd v sociální sféře a edukačních službách a řízení lidí. Absolvent se orientuje v procesech fungování státních samosprávních subjektů, rozumí ekonomickým a sociálním jevům a procesům, orientuje se v hlavních legislativních úpravách života ve společnosti, zná specifika psychického vývoje jedinců i dynamiku života skupin;
 1. odborné znalosti a dovednosti z oblasti andragogických věd a osvojení andragogického myšlení. Absolvent rozumí hlavním pedagogickým a andragogickým jevům, zná zásadní principy edukační práce s dospělými, umí připravovat, realizovat a vyhodnocovat vzdělávací akce, umí poskytovat andragogické poradenství, orientuje se na trhu dalšího vzdělávání, systémech dotací a podpor aktivit v této oblasti;
 1. schopnost provádět kvalifikované činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Absolvent zná manažerské procesy a postupy, orientuje se na trhu práce, rozumí zákonitostem práce s lidmi, umí komunikovat a řešit jejich potřeby a požadavky v pracovním procesu, motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání, učení a kvalifikačnímu rozvoji, dokáže poskytnout poradenství pro organizaci a jednotlivce, zohledňuje pracovní právo a zákoník práce.

Uplatnění absolventa

Uplatnění nalézá absolvent v oblasti podnikového vzdělávání; ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, poradenských společnostech, manažerských školách, v personálních útvarech různých organizací; ve státní správě, v odborech, politických stranách, občanských a profesních organizacích, v personálních a reklamních agenturách, v kulturních a zájmových vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání církevních a politických organizací apod.

Nejčastější pracovní pozice absolventů studijního programu Andragogika:

 • Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců
 • Specialista vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
 • Projektový manažer v oblasti vzdělávání
 • Personalista
 • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a pro zaměstnanost
 • Poradce pro jednotlivce, týmy a organizace
 • Kulturní pracovník
 • Koordinátor dobrovolníků
 • Vedoucí volnočasových aktivit

Výuka cizích jazyků

Součástí studia je výuka cizích jazyků probíhající po celou jeho dobu. Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC.

Praxe

Na UJAK je velký důraz kladen na propojení s praxí. Studenti tak získají důležité zkušenosti v rámci řízené a doprovázené praxe v prvním a druhém ročníku studia. Praxi lze realizovat v institucích zabývajících se vzděláváním dospělých, ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve státní správě (krajské  úřady,  ministerstva), v  pedagogických centrech, nadacích, ústavech sociální péče, nemocnicích, na úřadech práce a v dalších zařízeních.

Školné

26.000 Kč za semestr. Kompletní ceník ZDE.

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA KÓD PROGRAMU
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky B0111A190017

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN KE STAŽENÍ