MBA

Přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky a dalších dokumentů/příloh (1) formou pohovoru.
Program je určen pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí pro budování kariéry v řídících strukturách.

Podmínky pro přijetí:

 • absolvované vysokoškolské studium  alespoň na bakalářském stupni nebo jeho ekvivalent – v souladu s EQUAL European MBA Guidelines může být tento požadavek zmírněn rektorem UJAK na základě prokázané dlouhodobé praxe uchazeče ve významných manažerských pozicích;
 • nejméně dva roky praxe v řídící pozici;
 • úspěšně absolvovaný přijímací pohovor.

O přijetí do programu rozhoduje rektor UJAK a jeho rozhodnutí je konečné.

Přihláška k přijímacímu řízení zde (formulář ke stažení).

Termín pro podání přihlášky
září
Termín pro přijímací pohovory
říjen

Obsah přijímacího pohovoru

Prověření dosaženého vzdělání, praxe a motivace uchazeče.

 • (1) Dokumenty (ověřené kopie)/přílohy k přihlášce:
 • vysokoškolský diplom (bakalářský nebo magisterský studijní program);
 • dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • prohlášení uchazeče o motivaci ke studiu;
 • strukturovaný životopis;
 • doklad o délce a druhu praxe (potvrzený zaměstnavatelem);
 • doklad o dosaženém jazykovém vzdělání (existuje-li);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Poplatek za přijímací řízení
500 Kč
Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo

Další informace o přijímacím řízení
Mgr. Markéta Šonková
Studijní oddělení (Roháčova 63, Praha 3)
e-mail: sonkova.marketa@ujak.cz
telefon: 267 199 011

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami a poplatkem za přijímací řízení zasílejte na adresu:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Mgr. Markéta Šonková
Roháčova 63
130 00 Praha 3