Navazující magisterské studium

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Jaké obory/programy otevíráme?

Andragogika

Termíny pro podání přihlášky:

 1. termín – do 31. 3.
 2. termín – do 15. 9.

Přihlášky přijímáme průběžně i během října a listopadu.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné si přihlášku vyzvednout a vyplnit přímo na studijním oddělení. Úřední hodiny zde.

Co k přihlášce přiložit?

1. Hlásím se k navazujícímu magisterskému studiu

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce z absolvovaného bakalářského studia v úředně ověřených kopiích (absolventi UJAK vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nepředkládají);
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu).

Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

 • úřední překlad diplomu a dodatku/vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřených kopiích;
 • osvědčení o rovnocennosti získaného zahraničního vzdělání;

Jaký je poplatek za podání přihlášky?

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Kam přihlášku doručit?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení
Roháčova 63
130 00 Praha 3

Další informace k podání přihlášky:

 • V přihlášce není vyžadováno vyplnění prospěchu ze střední školy, potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele.
 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy.
 • V případě, že se chce uchazeč ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Co se stane po podání přihlášky?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracovává ji příslušná referentka studijního oddělení. V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek.
Pro uchazeče hlásící se na magisterské studium do jiného studijního oboru než který absolvovali v bakalářském studiu, je podmínkou pro přijetí do studia absolvování vyrovnávacího kurzu v délce 3 dnů (kurz probíhá v rámci celoživotního vzdělávání a týká se oboru, do jehož studia se uchazeč hlásí). Kurz je zpoplatněn. Pozvánky k účasti na kurzu se uchazečům zasílají nejdříve během července a to na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole. Kurz se obvykle koná v měsíci září.
Do 30 dnů od splnění podmínek pro přijetí, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Máte dotazy?

Zkuste se podívat na seznam často kladených dotazů.

Další informace o přijímacím řízení:
Studijní oddělení (přízemí budovy A, Roháčova 63, Praha 3 – Žižkov), informace ZDE