Doktorské studium

Přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu v doktorském studijním programu a dalších dokumentů/příloh formou pohovoru.

Dokumenty k přihlášce (ověřené kopie)/přílohy:

 • Strukturovaný životopis;
 • Vysokoškolský diplom (magisterský studijní program), dodatek k diplomu, event. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • Projekt disertační práce a návrh jejího řešení v rozsahu 10 stran;
 • Soupis publikací a přehled vystoupení na vědeckých a odborných konferencích;
 • soupis prostudované literatury z příslušného oboru a příbuzných vědních oborů;
 • Volba předpokládaného cizího jazyka v průběhu studia (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ.);
 • Doklady o jazykových zkouškách (nejsou povinné);
 • Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Způsoby podání přihlášky

Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu zde (formulář ke stažení). Přihlášku vytiskněte, podepište a s přílohami doručte do školy.

E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.

Termín pro podání přihlášky
do 15. září

Termín pro přijímací pohovor
září / říjen

Druhé kolo přijímacího řízení
do 15. října

Termín pro přijímací pohovor druhého kola přijímacího řízení
22. října

Doktorské studium je určeno pro absolventy

Studijní program/studijní obor

Pedagogika/Andragogika – primárně absolventi magisterských andragogických oborů.

Přijímací pohovor

Pedagogika/Andragogika

Uchazeč prokáže:

 • znalosti domácí a zahraniční odborné literatury v oboru;
 • odborný přehled v andragogice a hraničních disciplínách;
 • schopnost analyzovat pedagogické jevy v rovině teoretické i praktické;
 • předpoklady pro samostatnou vědeckou a tvůrčí odbornou práci;
 • velmi dobrou znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Uchazeč představí svou dosavadní odbornou činnost a předloží projekt disertační práce a návrh jejího řešení.

Součástí přijímacího pohovoru je motivační pohovor.

Poplatek za přijímací řízení
500 Kč

Školné
15 000 Kč/semestr

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo