Bakalářské studium


Vážení uchazeči o studium,

rádi bychom vás informovali, že i přes aktuální mimořádný stav je vám studijní oddělení v úředních hodinách k dispozici pro jakékoli dotazy. Kontakty naleznete ZDE.

V případě, že si chcete podat přihlášku ke studiu, využijte prosím, přednostně možnost jejího zaslání prostřednictvím pošty.


Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021

Jaké programy otevíráme?

 1. Andragogika
 2. Mezinárodní vztahy a diplomacie
 3. Právo v podnikání
 4. Resocializační a penitenciární pedagogika
 5. Speciální pedagogika

Jak probíhá přijímací řízení?

A) Studijní program Speciální pedagogika

Pro tento studijní program jsou podmínky přijímacího řízení stanoveny Opatřením rektora č. 2/2020.
Opatření upravuje termíny pro podání přihlášky i rámcový termín a obsah přijímacích zkoušek.

Termíny pro podání přihlášky:

Přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení budou přijímány do 11. 9.
Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 21. – 25. 9.
Další termíny pro platbu školného a provedení zápisu do studia stanovuje výše uvedené Opatření rektora.

B) Studijní programy

 • Andragogika
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Právo v podnikání
 • Resocializační a penitenciární pedagogika

Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

Termíny pro podání přihlášky:

 1. termín – do 31. 3.
 2. termín – do 15. 9.
 3.  termín – do 30.10.

Dále individuálně do naplnění kapacity. V případě zájmu kontaktujte, prosím, příslušnou studijní referentku.

Obecné informace pro všechny studijní programy

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • Přihláška ke studiu na vysoké škole ve formátu .pdf zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku podepište a s přílohami doručte na adresu školy.
 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné si přihlášku vyzvednout a vyplnit přímo na studijním oddělení. Úřední hodiny zde.

Co k přihlášce přiložit?

 1. Hlásím se k bakalářskému studiu

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii, uchazeči o program Speciální pedagogika navíc závěrečné vysvědčení z posledního ročníku maturitního studia;
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

 • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii;
 • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích;
 1. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro programy Andragogika – délka studia 1 rok a Speciální pedagogika – délka studia 2 roky)

K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

 • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii, uchazeči o program Speciální pedagogika navíc závěrečné vysvědčení z posledního ročníku maturitního studia;
 • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích;
 • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
 • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii (informace viz formulář žádosti);
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
 • doklad o zaplacení poplatku za žádost (od 1.9. 2020 400,-Kč, č.ú. viz poplatek za přijímací řízení);
 • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu.

Jaký je poplatek za podání přihlášky?

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Kam přihlášku doručit?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení
Roháčova 63
130 00 Praha 3

Další informace k podání přihlášky:

 • V přihlášce není vyžadováno vyplnění prospěchu ze střední školy, potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele.
 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy.
 • V případě, že se chce uchazeč (platí pouze pro programy Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika) ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Co se stane po podání přihlášky?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji příslušná referentka studijního oddělení. V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Máte dotazy?

Doporučujeme nahlédnout do seznamu často kladených dotazů.

Další informace o přijímacím řízení:
Studijní oddělení (přízemí budovy A, Roháčova 63, Praha 3 – Žižkov), informace ZDE