Doktorské studium

* aktuálně neprobíhá přijímací řízení

Základním cílem doktorského studia je připravit fundované vědce s perspektivou akademické kariéry, či samostatné vědecké práce ve vědeckých institucích. Absolvent ovládá metodologii pedagogiky v rovině teoretického bádání i empirických výzkumů a jejich interpretace, je schopen samostatně řešit stanovené vědecké úkoly a zvládá dovednost prezentovat výsledky své vědecké činnosti, má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s prameny i literaturou kvalifikovaně nakládat, je schopen prezentovat teoretické i praktické poznatky, vést kvalifikovanou diskusi nad metodologickými problémy oboru a orientovat se v aktuálních vědeckých diskusích. Ovládá vědecký teoretický přístup k pedagogickým jevům, umí je na základě hlubokých teoretických znalostí analyzovat, interpretovat a následně navrhovat řešení, zvládá vědeckou diskusi o tématech oboru, je schopen věcně argumentovat a obhajovat vědecké závěry. Tvůrčí předpoklady vědecké práce projeví systematickým publikováním dosažených vědeckých výsledků. Státní doktorská zkouška zahrnuje ústní část a obhajobu disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D. uváděný za jménem.

Profil absolventa:

 • ovládá metodologii pedagogiky v rovině teoretického bádání i empirických výzkumů a jejich interpretace,
 • je schopen samostatně řešit stanovené vědecké úkoly a zvládá dovednost prezentovat výsledky své vědecké činnosti,
 • má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s prameny i literaturou kvalifikovaně nakládat,
 • je schopen prezentovat teoretické i praktické poznatky, vést kvalifikovanou diskusi nad metodologickými problémy oboru a orientovat se v aktuálních vědeckých diskusích,
 • ovládá vědecký teoretický přístup k pedagogickým jevům, umí je na základě hlubokých teoretických znalostí analyzovat, interpretovat a následně navrhovat řešení,
 • zvládá vědeckou diskusi o tématech oboru, je schopen věcně argumentovat a obhajovat vědecké závěry,
 • tvůrčí předpoklady vědecké práce projeví systematickým publikováním dosažených vědeckých výsledků.

Uplatnění absolventa:

 • v oblasti vědy a výzkumu, na katedrách speciální pedagogiky a pedagogiky vysokých škol,
 • jako samostatný vědecký pracovník ve výzkumných ústavech a dalších výzkumných pracovištích,
 • v oblasti řízení školství a vzdělávání,
 • v odborných nakladatelstvích, informačně dokumentačních pracovištích atd.

Formy studia:

 • samostatné studium podle individuálního studijního plánu s podporou školitele a školy
 • Standardní doba studia:3 akademické roky, ukončeno obhajobou disertační práce

Ukončení studia:

Státní doktorská zkouška zahrnující ústní část a obhajobu disertační práce – absolvent získá titul Ph.D. uváděný za jménem.

Rigorózní zkouška

Charakteristika:
Jde o jednorázovou zkoušku zahrnující obhajobu rigorózní práce. K přípravě na zkoušku a ke zpracování rigorózní práce může účastník rigorózního řízení využívat zařízení, služby a informační technologie školy.

Podmínky přihlášení ke zkoušce:

Informace pro uchazeče o rigorózní řízení zakončené státní rigorózní zkouškou

Ukončení studia:
Státní rigorózní zkouška zahrnující ústní část a obhajobu rigorózní práce.
Absolvent získá titul doktor filozofie (PhDr.) uváděný před jménem.