Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Sociální a mediální komunikace

V oboru Sociální a mediální komunikace si studenti osvojí znalost společenských věd směřující k porozumění společenské komunikaci, přičemž zvláštní důraz je zde kladen na komunikaci mediální. Absolventi se orientují v problematice mediální komunikace, veřejné a komerční komunikace, marketingu, oblasti rozvoje lidských zdrojů, hospodářského a kulturního života. Státní závěrečná zkouška zahrnuje ústní část (Psychologie a pedagogika + Mediální komunikace + Komerční a politická komunikace) a obhajobu bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

 • v činnosti médií
 • v tiskových, propagačních, reklamních a PR agenturách a dalších pracovištích zaměřených na působení v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 7202R018


Scénická a mediální studia

Studium oboru Scénická a mediální studia je orientováno na získávání hlubších poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla, televize, filmu a nových médií, a schopnost tyto poznatky využít jak v dalším odborném působení v oboru teatrologie, tak aplikovat v praxi. To obnáší využití ve vlastní umělecké činnosti, zejména v profesi dramaturga, lektora dramaturgie, spolutvůrce nových trendů v moderním scénickém umění atd. Vedle toho obor věnuje velkou pozornost oblasti hodnocení uměleckého díla, umělecké kritice, schopnosti reflektovat dílo, zasadit je do teoretických i historických souvislostí, rozpoznat jeho kvality a vyjádřit je adekvátní formou. Státní závěrečná zkouška se skládá z ústní části (společenskovědní základ: psychologie, sociologie, psychologie umění, teorie kultury; historie a teorie médií; historie a teorie scénického umění; volitelně kulturní management, kulturní marketing nebo právo v kultuře) a obhajoby bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář umění (Bc.).

Uplatnění absolventů

 • dramaturg, lektor dramaturgie, umělecký šéf, autor, scénárista
 • kritik, publicista, recenzent, metodik kulturních institucí
 • pracovníci dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
 • specialista v oboru teorie a dějin divadla, televize, filmu a nových médií, připravený k dalšímu odbornému vzdělávání a odborné a vědecké práci v oboru teatrologie a médiologie
Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 8104R018

 

Audiovizuální komunikace a tvorba

Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa na všestranné využití jeho tvůrčího a kreativního potenciálu v umělecké a mediální oblasti. Studium je orientováno na vyvážené získávání poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla a filmu a jejich aplikaci v praxi, využití ve vlastní tvůrčí činnosti a její veřejné prezentaci. Absolvent oboru se může uplatnit jako scénárista a dramaturg v televizi, filmu, divadle, kulturních zařízeních institucích, může své autorské dovednosti využít i jako moderátor či prezentátor. Profil absolventa:  odborník, připravený v teoretické i praktické oblasti na práci v oblasti tvorby, využívání, formování, realizace a koordinace specifických činností na poli mediálních a kulturních aktivit, v oblasti uměleckých institucí a zařízení, audiovizuálních produkcí; specialista připravený na samostatnou i týmovou kreativní a autorskou práci jako autor, scénárista, dramaturg kulturních institucí a produkcí, kreativní či programový pracovník mediálních společností, a též samostatný moderátor a veřejný prezentátor různých projektů a prezentací. Profilové studijní předměty: Historie a teorie divadla, filmu, televize a nových umění, dramaturgie a dramatická tvorba, tvůrčí psaní, mediální komunikace, scénická tvorba, moderování a hlasová výchova. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Uplatnění absolventů

 • dramatičtí autoři, scénáristé, kreativci
 • dramaturgové, lektoři dramaturgie a pracovníci programových oddělení kulturních institucí a zařízení
 • pracovníci dramaturgických a programových oddělení v mediálních institucích
 • odborní pracovníci kulturních agentur, grantových agentur, kulturních a vzdělávacích institucí a organizací
 • odborní pracovníci odboru kultury, nadací a fondu zabývajících se kulturní a kulturně-výchovnou činností
 • dramaturgičtí a programoví lektoři festivalů, přehlídek a prezentací
 • kreativní pracovníci reklamních a marketinkových agentur a společností

Typ studia Dosažený titul Forma studia Standardní doba studia Kód programu
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky 8203R081


Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter