Přeskočit na: navigaci, vyhledávání

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Resocializační a penitenciární pedagogika

Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Studijní program je určen pracovníkům institucí v oblasti působnosti ministerstev:

Ministerstvo spravedlnosti české republiky (Vězeňská služba České republiky, Probační a mediační služba České republiky, ústavy pro výkon zabezpečovací detence);

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (výchovné ústavy, diagnostické ústavy apod.);

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (sociální služby v ústavních zařízení, práce se seniory);

Ministerstvo vnitra České republiky (Policie ČR, městská policie, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra);

Ministerstvo financí České republiky (Celní správa ČR);

případně i Ministerstvo zdravotnictví České republiky (psychiatrická zařízení, zdravotnická záchranná služba) a Armáda České republiky.

Studijní program je dále určen pracovníkům v neziskových organizacích a v rozmanitých školských a neškolských vzdělávacích zařízeních.

 

Absolvent studijního programu

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce. V hierarchii řízení bude stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídící činnosti na úrovni středního managementu.

Absolvent studijního programu je schopen plně reflektovat jedince svěřené do jeho působnosti, je připraven podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově a vzdělávání, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem resocializace a další péče o tyto jedince.

Profil absolventa

Profil absolventa je koncipován v souladu s poznatky o rozvoji profesí, zahrnujících všechny sociálně a speciálně pedagogické činnosti, tj. resocializační a penitenciární, jejichž výstupem je resocializační a penitenciární pedagogika rozvětvená do všech resortů v oblastech veřejného i soukromého sektoru. Klade důraz především na následující kompetence: profesně oborové; sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační; diagnostické a intervenční; komunikační; osobnostně kultivující.

 

Absolvent se uplatní především:

* na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech

* v širokém spektru pomáhajících profesí

* v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikových chováním, na vojenských misích, v zařízení zajišťující sociální služby/péči, OSPOD a řadě dalších

Rámcové uplatnění absolventa - získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

 

TYP STUDIA DOSAŽENÝ TITUL FORMA STUDIA STANDARDNÍ DOBA STUDIA STUDIJNÍ REFERENTKA CENA ZA SEMESTR
bakalářské Bc. prezenční, kombinované 3 roky

machatova.jana@ujak.cz

+420 267 199 018

25 000 Kč

Newsletter

Dostávejte novinky emailem.

Newsletter