Bakalářské studium

Vážení uchazeči o studium,

rádi bychom vás informovali, že i přes aktuální mimořádný stav je vám studijní oddělení v úředních hodinách k dispozici pro jakékoli dotazy. Kontakty naleznete ZDE.

V případě, že si chcete podat přihlášku ke studiu, využijte prosím, přednostně možnost jejího zaslání prostřednictvím pošty.

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022

Jak probíhá přijímací řízení?

 • A) Studijní program Speciální pedagogika

  Pro tento studijní program jsou podmínky přijímacího řízení stanoveny Opatřením rektora č. 3/2021.
  Opatření upravuje termíny pro podání přihlášky i rámcový termín a obsah přijímacích zkoušek.

  Termíny pro podání přihlášky:

  Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 je pro tento program již ukončeno.

 • B) Studijní programy
  • Andragogika
  • Komunikační studia
  • Mezinárodní vztahy a diplomacie
  • Právo v podnikání
  • Resocializační a penitenciární pedagogika

  Přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole bez přijímacích zkoušek. Do 30 dnů od obdržení přihlášky, nejdříve však v květnu, je uchazeči doporučenou poštou zasláno vyrozumění. V případě, že jde o přijetí ke studiu, obsahuje dopis kromě rozhodnutí i průvodní dopis, informace k zápisu do studia a informace k úhradě školného na zimní semestr.

  Termíny pro podání přihlášky:

  1. 1. termín – do 31. 3.
  2. 2. termín – do 15. 9.

  Přihlášky přijímáme průběžně i během září a října do naplnění kapacity. Všechny programy, do nichž je ještě možné se hlásit, naleznete v e-přihlášce. V případě potřeby kontaktujte, prosím, příslušnou studijní referentku.

Obecné informace pro všechny studijní programy

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si můžete podat následujícími způsoby:

 • E-přihláška k dispozici zde. Po elektronickém odeslání pouze vytisknete, podepíšete a s přílohami doručíte na adresu školy.
 • V případě, že preferujete osobní návštěvu školy, je možné přihlášku po elektronickém podání spolu se všemi přílohami odevzdat osobně na studijním oddělení (viz bod Další informace k podání přihlášky). Úřední hodiny zde.

Co k přihlášce přiložit?

 • 1. Hlásím se k bakalářskému studiu

  K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii, uchazeči o program Speciální pedagogika navíc závěrečné vysvědčení z posledního ročníku maturitního studia v úředně ověřené kopii;
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu. Poznámka: pokud se s ohledem na současnou situaci nemáte kde nechat vyfotit, fotografie můžete doložit i dodatečně, nejpozději však po přijetí ke studiu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích;
 • 2. Hlásím se k bakalářskému studiu pro absolventy VOŠ (platí pouze pro absolventy příbuzných programů na VOŠ pro programy Andragogika - délka studia 1 rok, Komunikační studia - 1 rok, Právo v podnikání - 1 rok a Speciální pedagogika - 2 roky pro absolventy příbuzných programů na VOŠ).

  K vyplněné a podepsané přihlášce přiložte následující dokumenty a přílohy:

  • maturitní vysvědčení v úředně ověřené kopii, uchazeči o program Speciální pedagogika navíc závěrečné vysvědčení z posledního ročníku maturitního studia;
  • diplom a vysvědčení o absolutoriu na vyšší odborné škole v úředně ověřených kopiích;
  • vyplněná žádost (formulář ke stažení ZDE);
  • příloha k žádosti v úředně ověřené kopii (informace viz formulář žádosti);
  • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);
  • doklad o zaplacení poplatku za žádost (400,-Kč, č.ú. viz poplatek za přijímací řízení. Je možné oba poplatky zaslat společně jako jednu platbu);
  • dvě totožné, nepoužité a aktuální průkazové fotografie odpovídající normě – zezadu uveďte celé jméno a RČ, případně ID, pokud je již přiděleno. Pokud nahrajete fotografii do IS sami (návod ZDE), stačí k přihlášce přiložit fotografii jednu. Poznámka: pokud se s ohledem na současnou situaci nemáte kde nechat vyfotit, fotografie můžete doložit i dodatečně, nejpozději však po přijetí ke studiu.

  Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) přiloží navíc následující dokumenty:

  • úřední překlad vysvědčení do českého jazyka v úředně ověřené kopii;
  • nostrifikační doložku včetně rozhodnutí v úředně ověřených kopiích;

Jaký je poplatek za podání přihlášky?

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a je nevratný
Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutné přiložit k podané přihlášce (dokladem není příkaz k úhradě, lze použít např. útržek složenky, potvrzení o provedené platbě, příp. výpis z účtu);

Bankovní spojení: 1943622379/0800
Variabilní symbol: rodné číslo, příp. ID, pokud je již přiděleno
Údaje pro platbu ze zahraničí:
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ5508000000001943622379

Kam přihlášku doručit?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami zasílejte na adresu:
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Studijní oddělení (případně označení studijního programu)
Roháčova 63
130 00 Praha 3

Další informace k podání přihlášky:

 • V případě osobní návštěvy školy je možné přihlášku odevzdat osobně na studijním oddělení. Dokumenty, které jsou v případě zaslání přihlášky poštou vyžadovány v úředně ověřených kopiích, lze při osobní návštěvě předložit v originální podobě a obyčejných kopiích. Poplatek za přijímací řízení lze uhradit v hotovosti na pokladně školy.
 • V případě, že se chce uchazeč (platí pro všechny programy vyjma programu Speciální pedagogika) ke studiu přihlásit ještě před složením maturitní zkoušky, absolutoria na VOŠ a nebo státní závěrečné zkoušky na VŠ, může si přihlášku podat i bez příslušných příloh. Doporučujeme tuto skutečnost uvést jako poznámku k přihlášce. Jakmile uchazeč chybějící dokumenty obdrží, do školy je s průvodním dopisem doručí.

Co se stane po podání přihlášky?

Poté, co je přihláška do školy doručena, zpracuje ji příslušná referentka studijního oddělení. V případě, že přihláška není kompletní, případně obsahuje jakékoliv jiné nedostatky, je uchazeč kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Další informace o přijímacím řízení:

Studijní oddělení (přízemí budovy A, Roháčova 63, Praha 3 – Žižkov), informace ZDE